26 września 2021, imieniny obchodzą: Justyny, Cypriana, Euzebiusza

~Świeć Panie nad Jego Duszą
09:22 26-09-2021
~Tysiak
19:54 25-09-2021
Wyrazy współczucia [*]... więcej »
~Pani Gutowska
19:36 25-09-2021
Przykro to potwierdzić, ale jest to wyjątkowo nieprzyjemna osoba, od której... więcej »

Koordynator niczym Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Urzędzie m.st. Warszawy

Komentarzy (12)
13-05-2021

W kwietniu pisaliśmy o kolejnej już umowie, jaką podpisał wójt Gminy Nadarzyn (na kwotę 9000 zł), na koordynację gminnych inwestycji. Artykuł wywołał falę spekulacji i zapytań skierowanych do naszej redakcji, dlatego najważniejsze z nich skierowaliśmy do wójta:

 1. Na jakiej podstawie prawnej Tomasz Muchalski zajmuje pomieszczenie biurowe w budynku urzędu Gminy Nadarzyn?
 2. Czy zajmowanie tego pomieszczenia ma charakter odpłatny?
 3. Czym różni się zakres prac wykonywany przez Tomasza Muchalskiego zatrudnionego na umowę zlecenie, a zakresem prac kierownika oraz podległemu mu 3 osobowemu zespołowi referatu inwestycji?
 4. Czym różni się zakres prac wykonywany przez Tomasza Muchalskiego zatrudnionego na umowę zlecenie, a zakresem nadzoru inwestorskiego sprawowanego przez pana Zbigniewa Biniendę?
 5. Czy zakres wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, jaki wykonuje Tomasz Muchalski zatrudniony 4 rok na umowę zlecenie, nie spełnia przesłanek art. 22 Kodeksu pracy?
 6. Czy zakres prac w związku z zatrudnieniem na umowę zlecenie Tomasza Muchalskiego, obejmuje również przyjmowanie interesantów, w tym interesantów uprzednio umówionych na spotkanie z wójtem, bądź jego zastępcą, w sekretariacie?
 7. Czy z panem Tomaszem Muchalskim Gmina Nadarzyn ma podpisane inne umowy cywilnoprawne, lub aneksy do umów istniejących?
 8. Proszę o wykazanie łącznego kosztu jaki poniosła Gmina Nadarzyn w związku z zatrudnieniem na umowę(y) cywilnoprawne Tomasza Muchalskiego, za rok 2020?

W odpowiedzi otrzymaliśmy między innymi informację, że różnice pomiędzy zadaniami Referatu Inwestycji, a zadaniami koordynatora, można porównać do konstrukcji przez wiele lat funkcjonującej w Urzędzie m.st. Warszawy, gdzie obok Biura Infrastruktury istniało równolegle Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów.

Odpowiedź:

"W odpowiedzi na zapytanie prasowe z dnia 26 kwietnia 2021 roku zarejestrowane pod numerem 10268 informuję, że powszechnie praktykowane jest, że Zleceniobiorcy realizują powierzone zadania zarówno w siedzibie jak i poza siedzibą Urzędu Gminy. Tak też jest w przypadku Pana Tomasza Muchalskiego. Zakres czynności zleconych Panu Tomaszowi Muchalskiemu nie pokrywa się z obowiązkami Referatu Inwestycji, aczkolwiek oczywistym jest, że w ramach szeroko pojętej koordynacji tego typu przedsięwzięć na terenie Gminy, odbywa się bieżąca współpraca także z tą komórką organizacyjną. Różnice pomiędzy tymi zadaniami można porównać do konstrukcji przez wiele lat funkcjonującej w Urzędzie m.st. Warszawy, gdzie obok Biura Infrastruktury istniało równolegle Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów.

Zauważyć także należy, że oprócz inwestycji realizowanych bezpośrednio przez Gminę, prowadzonych jest także szereg innych zadań, tak przez inne jednostki samorządowe, jak i całkowicie zewnętrzne.

Pan Zbigniew Binienda pozostaje inspektorem nadzoru inwestorskiego, Pan Tomasz Muchalski takiej funkcji dla inwestycji gminnych nie pełni.

W ocenie Gminy Nadarzyn, umowa-zlecenie zawarta z Panem Tomaszem Muchalskim, podobnie jak w przypadku wszystkich innych Zleceniobiorców, nie wypełnia ustawowych znamion stosunku pracy, w szczególności wobec niewystępowania hierarchicznego podporządkowania, czy braku świadczeń przewidzianych dla etatowych pracowników. Gmina Nadarzyn jako Zleceniodawca nie ustala ponadto precyzyjnie godzin pracy Zleceniobiorców, ani też miejsc wykonywania przez nich poszczególnych zadań.

W zakresie zadań Pana Tomasza Muchalskiego nie znajduje się przyjmowanie interesantów. Pan Tomasz Muchalski nie dysponuje także żadnymi pełnomocnictwami udzielonymi przez Wójta Gminy Nadarzyn.

Z Panem Tomaszem Muchalskim jest zawarta tylko jedna umowa cywilnoprawna. Koszty związane z realizacją umowy z Panem Tomaszem Muchalskim wyniosły w 2020 r. 108 000,00 zł."

Tak też widać, że koordynator otrzymał dla siebie pomieszczenie, ale nie nadzoruje inwestycji, nie jest podporządkowany hierarchicznie, nie posiada żadnych pełnomocnictw, a także nie ma też precyzyjnie ustalonych godzin pracy, ani też miejsc w których ma wykonywać poszczególne zadania. 

Przypomnijmy tylko, że zgodnie z zarządzeniem wójta nr 31/2019, do zadań Referatu Inwestycji należy w szczególności:

 1. Opracowywanie planów wydatków inwestycyjnych, remontowych i utrzymaniowych w ramach zadań prowadzonych przez referat.
 2. Planowanie, zmiany i rozliczanie środków finansowych poszczególnych zadań inwestycyjnych, remontowych i usług.
 3. Koordynacja, bieżący nadzór nad prowadzonymi przez gminę inwestycjami w zakresie m in. obiektów kubaturowych, liniowych, drogowych oraz remontów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
 4. Koordynacja i współpraca z inspektorami nadzoru działającymi na zlecenie urzędu.
 5. Kontrola, udział w odbiorze wykonywanych prac budowlanych, remontach oraz egzekwowanie i nadzorowanie usuwania ewentualnych usterek w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady.
 6. Współpraca z innymi organami administracyjnymi w zakresie uzyskiwania pozwoleń na realizację inwestycji jak i w zakresie uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie zrealizowanych obiektów.
 7. Weryfikacja dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych zadań inwestycyjnych.
 8. Sporządzanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót w zakresie bieżących remontów, napraw. 
 9. Opracowywanie wspólnie z Gminnym Zespołem Oświatowym planów remontów i inwestycji oraz nadzór nad ich wykonaniem w zakresie placówek oświatowych.
 10. Prowadzenie księgi obiektu budowlanego urzędu gminy, w tym przeglądów budowlanych rocznych jak i przeglądów 5-letnich.
 11. Współpraca z innymi referatami w zakresie pozyskiwania, składania wniosków i rozliczenia środków zewnętrznych oraz pozyskiwania pożyczek preferencyjnych.
 12. Współpraca w zakresie bieżącej realizacji projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w zakresie inwestycji gminnych.
 13. Opracowywanie sprawozdawczości dotyczącej bieżącej pracy Referatu.
 14. Przygotowywanie materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej oraz współpraca z Referatem Promocji w zakresie realizowanych inwestycji gminnych.
 15. Przygotowanie projektów porozumień w ramach zadań prowadzonych przez referat oraz nadzór nad ich realizacją.
 16. Przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia oraz pełnej dokumentacji technicznej dla postępowań przetargowych na roboty budowlane, dostawy i usługi zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.
 17. Udział w pracach komisji przetargowej.
 18. Przeprowadzanie postępowań wyłączonych z ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz prowadzenie rejestru udzielonych postępowań.
 19. Bieżący nadzór nad prawidłowym utrzymaniem właściwego stanu technicznego nawierzchni dróg, ulic, chodników oraz drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.
 20. Opracowywanie projektów planów finansowania remontów, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.
 21. Bieżący nadzór nad Przedsiębiorstwem Komunalnym Nadarzyn Sp. z o.o. w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych.
 22. Współpraca z Przedsiębiorstwem Komunalnym Nadarzyn Sp. z o.o. w zakresie interwencyjnego utrzymania dróg gminnych i innych robót utrzymaniowych i zabezpieczających oraz nadzór nad ich wykonywaniem,
 23. Współpraca z Przedsiębiorstwem Komunalnym Nadarzyn Sp. z o.o. oraz bieżący nadzór w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 24. Nadzór ze strony Gminy w zakresie bieżących remontów budynków komunalnych będących w zasobach gminy.
 25. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych oraz kontrola ich stanu.
 26. Współpraca z organami zewnętrznymi w opracowywaniu projektów planów rozwoju sieci drogowej. 
 27. Wnioskowanie w sprawach organizacji ruchu na drogach gminnych, w tym wnioskowanie o wykonanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.
 28. Prowadzenie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych, w tym:
  a) wydawanie decyzji na umieszczenie urządzenia nie związanego z pasem drogowym w pasie drogi publicznej.
  b) wydawanie decyzji na lokalizację zjazdu z drogi publicznej.
  c) wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogi publicznej.
  d) wydawanie opinii komunikacyjnych – dot. dróg wewnętrznych.
  e) opracowywanie postanowień dot. uzgodnienia decyzji o lokalizacji celu publicznego.
  f) opracowywanie postanowień dot. uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy.
  g) przygotowywanie zgód/ odmowa na przejazdy samochodów ciężarowych po drogach gminnych.
  h) przygotowywanie – uzgodnienia trasy dla samochodów nienormatywnych.
  i) przygotowywanie zgód lub odmowa na likwidację saczków znajdujących się w pasie drogi.
 29. Przygotowywanie dokumentów dotyczących nadania kategorii drogi oraz zdjęcia kategorii drogi. 
 30. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów do wydania zgody na lokalizacje urządzenia w drodze nie będącej drogą publiczną (droga wewnętrzna).
 31. Opracowywanie pozostałej korespondencji związanej z przepisami Prawo o ruchu drogowym oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury – w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem tj.: projektu organizacji ruchu, zabezpieczenia robót, zmiany organizacji ruchu.
 32. Odbiór pasa drogowego gminnego po zrealizowanych pracach w oparciu o decyzje zajęcie pasa drogowego gminnego.
 33. Udział w naradach koordynacyjnych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w ramach systemu informatycznego IGeoMap/ePODGiK i opiniowanie przy udziale inspektora nadzoru robót drogowych decyzji lokalizacyjnych w zakresie umieszczania urządzeń nie związanych z pasem drogowym.
 34. Korespondencja z mieszkańcami w zakresie - bieżących spraw drogowych, inwestycyjnych oraz innych wpływających do referatu

A to czym się różnią zadania koordynatora, a inspektora nadzoru budowlanego (za 6000 zł brutto), można porównać w załączonych umowach:

Umowa na koordynację inwestycji

Umowa nadzoru inwestorskiego

Komentarze:
17-05-2021
~do poniżej:
zapytaj się Tomasza i Dariusza oni wiedzą
16-05-2021
~A pro pos prokuratora: czy wnioskował o przeprowadzenie sekcji:
(autopsji) nagle zmarłego, np pod kątem toksykologicznym? Z tego, co tu czytam, to była rzesza ludzi "umoczonych", a większość alkoholików, których znam, żyje naprawdę długo (mimo zwiększonego ryzyka zawału czy udaru)... poza wypadkowymi.
16-05-2021
~ha ha ha :
Oddajcie sprawę do prkuratora z Pruszkowa to jeszcze ich po plecach poklepie.
15-05-2021
~mieszkanka:
jak to jest z tymi umowami jak zatrudnialiśmy pracowników to księgowa mówiła ,że umowę zlecenia mogę wystawić tylko na miesiąc i nie więcej niż 3 x potem umowę stała 4 miesiąca ,A tutaj Muchalski już kolejny rok leci na umowie zlecenie ,I pytanie czy ja miałam do dupy księgową czy w gminie wójt ma przepisy gdziec?   więcej
15-05-2021
~konieczna kontrola:
Jest to typowe obejście przepisów samorządowych o zakazie zatrudniania osób karanych. A obchodzenie przepisów jest też niedozwolone.
15-05-2021
~do FLN:
Ale tu nie ma co wnikać. Wiadomo o co chodzi. Obecnie jest jak jest, prawo nie funkcjonuje, uniwersalne prawo moralne usuwa się wraz z religią chrześcijańską...mówię o tej, bo gdyby tęczową aureolę dorobili Allahowi lub gwieździe Dawida, sprawy przybrałyby inny obrót.   więcej
14-05-2021
~FLN:
Tak odbiegając od samych zadań to czy w przypadku takiego zlecenia powtarzanego co roku to nie powinno się rozpisać jakiś konkurs? Przecież to ponad 100 tyś. rocznie. Tak z automatu co roku nowe zlecenie.
14-05-2021
~Irek:
Czy prawdą jest, że są dni gdy Zwapliński przywozi do pracy Podmuchalskiego swoim samochodem, gdyż ten nie może prowadzić z uwagi na niedopuszczalne stężenie alkoholu we krwi? A mówiąc wprost i bez ogródek: Podmuchalski od rana jest naprany jak Messerschmitt.  więcej
14-05-2021
~Antysitwa:
a trzeźwy jest?
13-05-2021
~Pani radna, która tak lubi życzenia składać:
zalatuje hipokryzją. Życzliwość niewspółmierna do pójścia na czyjś gotowy dorobek i wyłudzenie. To nawet trudno skomentować, bo też nie ma się do czego odnieść. Wstydu brak, pokory brak ...eh, kreacja. Gdyby cię tak ludzie naprawdę znali. Dobrze, że świat nie kończy się na ludziach, dalej już tak łatwo nie będzie....dla nikogo, zreszta.  więcej
13-05-2021
~dodatkowo:
Przed zajęciem gabinetu został on odnowiony i przygotowany do przyjmowania gości /oprócz biurka stolik, meble do siedzenia/. Zdjęto tabliczkę z drzwi. Nie jest to jednoosobowe pomieszczenie. Poprzednio zajmowało je kilka osób cały referat organizacyjny.   więcej
13-05-2021
~Jonasz Podmuchalski:
Brakuje jeszcze kilku pytań, które z punktu widzenia stosunków prawnych łączących Podmuchalskiego z gminą, należy uznać za istotne: 1) czy Jonasz Podmuchalski ma problem związany z nadużywaniem alkoholu oraz czy w trakcie przebywania na terenie urzędu gminy stan trzeźwości delikwenta jest kontrolowany (a jeśli tak, to przez kogo)? 2) czy stan psychiczny Jonasza Podmuchalskiego, przejawiający się wzburzeniem emocjonalnym oraz niekontrolowanymi zmianami nastroju, trzęsącymi się rękoma oraz objawami przypominającymi wstępna fazę delirium nie powinien skłonić urzędu gminy do skierowania delikwenta na serię badań lekarskich, które powinny dać odpowiedź na pytanie, czy wykonujący umowę zlecenia delikwent jest w ogóle osobą poczytalną i zrównoważona psychicznie? 3) czy urząd w osobie wójta nie podziela poglądu, że wobec zastrzeżeń formułowanych publicznie wobec osoby Jonasza Podmuchalskiego zatrudnianie tegoż przez okres czterech lat na umowę zlecenie jest mówiąc delikatnie nieuzasadnione i rodzi poważne wątpliwości, także natury czysto prawnej? Kolejne pytania cisną się na usta, ale szkoda na nie czasu i wysiłku intelektualnego dla takiego idioty i pawiana jak Zwapliński, który robi za ciecia i gminne popychadło, a z kimś takim się nie dyskutuje o sprawach, które przekraczają jego zdolności percepcyjne. To tak, jakby zapytać konia, czy gambit, który arcymistrz Fischer zastosował w meczu szachowym rozegranym o mistrzostwo świata był dostatecznie dobrze przygotowany. Koń tego pytania nie zrozumie i Zwapliński też nie, więc szkoda czasu!  więcej
 
Copyright © 2010 - 2021 Nadarzyn.tv
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. DALSZE ROZPOWSZECHNIANIE ARTYKUŁÓW, ZDJĘĆ, FILMÓW, TYLKO NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PORTALU