19 maja 2019, imieniny obchodzą: Iwa, Piotra, Celestyna

~Niestety, trudno przełamać psychikę.
20:37 19-05-2019
Coraz więcej osób jednak się opiera. Przyjdzie czas na rozliczenie;-)... więcej »
~mieszkanka
18:07 19-05-2019
ale gdyby te zastraszane osoby zagłosowały inaczej teraz już nie musiałyby... więcej »
~A w 80% procentach wystarczy
16:52 19-05-2019
sama świadomość, i psychiczne zastraszenie (nawet takich ofiar nikt nie... więcej »

Sesje Rady Gminy Nadarzyn już po nowemu

Komentarzy (39)
22-11-2018

Wczoraj miała miejsce pierwsza sesja Rady Gminy VIII kadencji, która odbyła się już według nowych zasad i zmian w statucie, uchwalonych jeszcze w październiku przez poprzednich radnych.

Zmiany wynikają z art. 15 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych z dnia 11 stycznia 2018 r.

Jedną z takich nowości dla wszystkich mieszkańców będzie to, że obecnie wszystkie sesje będą transmitowane on-line na kanale YouTube. Będzie można je później sobie odtworzyć.

Jest też część zmian, która miała dotyczyć opozycji, ale tej w Radzie Gminy Nadarzyn niestety nie ma.

W Statucie Gminy Nadarzyn nastąpią takie zmiany jak:

1) w §5 ust. 2 otrzyma brzmienie:
„2. Rada składa się z 15 radnych wybranych przez mieszkańców gminy zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.”

2) §15: „Radni nieobecni na sesji mogą przedłożyć usprawiedliwienie swojej nieobecności na następnym posiedzeniu Rady w formie pisemnej lub ustnej.”

3) w §16 po pkt 1 dodaje się pkt 1a o następującym brzmieniu:
„1a) przyjęcie wniosków do porządku obrad.”

4) §17: „1. Interpelacje i zapytania kierowane są do Wójta.
2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Zapytania składane są w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym
4. Interpelacja i zapytanie powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
5. Interpelacje i zapytania składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady;
Przewodniczący Rady niezwłocznie przekazuje je adresatowi.
6. Odpowiedź na interpelacje i zapytania jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 14 dni – na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację lub zapytanie.
7. Odpowiedzi na interpelację lub zapytanie udziela Wójt lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Wójta.
8. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego udzielenia wyczerpującej odpowiedzi.
9. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o udzielonych na nie odpowiedziach na najbliższej sesji Rady, a także niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.”

5) uchyla się §18.
1. Zapytania składane są w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
3. Jeżeli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 17 ust. 5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

6) w §22:
a) ust. 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
b) stanowiska w określonej sprawie”
b) w ust. 3 słowo „oświadczeń” zastępuje się słowem „stanowisk”
c) w ust. 4 słowo „oświadczenia” zastępuje się słowem „stanowiska”

7) w §23:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki przy jednoczesnym użyciu urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Za głosy ważne uznaje się te, które oddano „za” , „przeciw” oraz głosy „wstrzymujące się”.”
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań z przyczyn technicznych nie jest możliwe, Przewodniczący przeprowadza głosowanie imienne. Głosowanie imienne odbywa się przez kolejne wywoływanie nazwisk radnych i odnotowywanie w protokole, czy radny oddał głos „za”, „przeciw”, czy „wstrzymuje się”.

8) w §29 Prawo inicjatywy uchwałodawczej posiadają - dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu:
„6. Grupa mieszkańców Gminy Nadarzyn w liczbie co najmniej 200, posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego. Procedurę wykonywania inicjatywy uchwałodawczej określa odrębna uchwała Rady.”

9) w § 32 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:
„5. Nagranie z sesji stanowi załącznik do protokołu. Nagrania nie załącza się do protokołu jedynie w przypadku, gdy z przyczyn technicznych lub w wyniku działania siły wyższej nie ma możliwości zarejestrowania przebiegu sesji”

10) w §33:
a) w ust. 1 na końcu zdania dodaje się: „a także Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.”
b) w ust. 3 na końcu zdania dodaje się: „oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.”

11) w § 39 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Komisji, członek Komisji może złożyć usprawiedliwienie na następnym posiedzeniu.”

12) w § 40 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do protokołów posiedzeń Komisji stosuje się odpowiednio § 32 ust. 1-4 Statutu.”

13) w §57:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez przewodniczącego komisji.”
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Do protokołów posiedzeń Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio § 32 ust. 1-4 Statutu.”

14) po Rozdziale VI dodaje się ROZDZIAŁ VIa, który otrzymuje brzmienie:
„ROZDZIAŁ VIa
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
§60a. 1. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, w skład której wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z zastrzeżeniem ust.2.
2. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie mogą wchodzić radni pełniący funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
3. Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybierają ze swojego grona członkowie Komisji.
§60b. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji bierze udział w rozpatrywaniu skarg, wniosków i petycji składanych do Rady na zasadach i w trybie określonym ustawami.
2. Złożone do Rady skargi, wnioski i petycje Przewodniczący Rady niezwłocznie kieruje do prac Komisji, przekazując w tym celu niezbędne materiały.
3. W zakresie organizacji Komisji stosuje się odpowiednio postanowienia §57 - §59.
4. Na posiedzeniu Komisja ustala kwalifikację pisma, dokonuje oceny formalno-prawnej zakwalifikowanego pisma pod względem właściwych przepisów normujących tę materię.
5. W celu rozpatrzenia sprawy Komisja może:
1) występować do organu wykonawczego i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych o złożenie wyjaśnień w zakresie skargi lub o stanowisko w zakresie wniosków i petycji
2) przeprowadzać postępowanie wyjaśniające, jeśli uzna, że jest ono niezbędne dla należytego zbadania okoliczności sprawy
6. Komisja przygotowuje i przedstawia Radzie opinię zawierającą wniosek o uwzględnienie bądź nieuwzględnienie skargi, wniosku lub petycji wraz z projektem uchwały.

15) w §62:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Klub może utworzyć minimum trzech radnych.”
b) dodaje się ust. 5, który otrzymuje brzmienie:
„5. Członkowie klubu radnych wybierają ze swojego grona Sekretarza Klubu, który prowadzi dokumentację klubu.”
16) po §63 dodaje się §63a, który otrzymuje brzmienie:
„1. Kluby radnych pracują na posiedzeniach.
2. Decyzje Klubu radnych zapadają w formie Uchwał Klubu.
3. Uchwały Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków klubu
4. Kluby przedkładają Radzie Gminy opinie oraz wnioski.
5. Kluby przedkładają Radzie Gminy sprawozdanie z działalności do 31 stycznia za rok poprzedni.”
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.
§3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Komentarze:
25-11-2018
~do poniżej:
właśnie i w dodatku pozatrudniani nie znają się na swojej robocie ,wójt wysyła ich na studia a które my mieszkańcy płacimy,a potem mamy tego skutki ,czy ktoś wie co się stało z gminnym dronem za kilka ładnych tysiaków???
25-11-2018
~do "Do mieszkanka": Najlepszym przykładem takiego obstawiania:
przez partię "samymi swoimi" misiewiczami, o którym piszesz jest nasza gmina, w której rządząca partia (PSL) poobstawiała wszystkie etaty tylko swoimi kumotrami. Można jechać nazwiskami, bo są dostępne na stronach WWW PSL-u Powiatu Pruszkowskiego.
25-11-2018
~masz bliso do Mszczonowa tam są termy i się wykąp:
24-11-2018
~Ja chcę do SPA Kielce i już:
ale może być też hotel Gołębiewski z basenami albo coś innego
23-11-2018
~do poniżej:
gdyby głupota mogła latać, latałbyś jak twój kolega z walendowa
23-11-2018
~ Do mieszkanka :
Kurski i Kaczyński byliby bardzo dumni z twojej....... , takich...... im właśnie potrzeba. Potrzebujemy więcej państwowych firm dla misiewiczów, dzieci kamińskiego, kempy i innych 25-29 latków.
23-11-2018
~mieszkanka do 15:33:56 ~niuchacz::
ale do kogo ty piszesz spersonalizuj osobę bo jak tak czytam twoje wypociny to się zastanawiam masz na myśli wszystkich czyli kogo ??bo tak samo można tobie odpisać twój pslowski i peowski rząd ile zniszczył setek polskich przedsiębiorców ?? ile umorzył miliardów podatków zagranicznemu kapitałowi?? ile rozsprzedał naszego dorobku polaków??ile pozatrudniał swojaków co się na swojej robocie nie znają ?? no odpowiedz mi mieszkańcowi tej gminy  więcej
23-11-2018
~do "niuchacza" i jemu podobnych: przeanalizuj proszę drogi sąsiedzie, jakimi kanałami:
docierają do Ciebie informacje. Jestem ekspertem w dziedzinie propagandy i manipulacji grupami społecznymi. Takie m.in. odebrałem wykształcenie. Szczęśliwie nie tylko takie i mogę pracować również w innej dziedzinie, bo brzydzę się manipulowaniem ludzi. Nie robię tego też w swoim praktykowanym zawodzie, choć przyniosłoby mi to lepsze dochody. Ale do rzeczy. Aby wiedzieć, co dzieje się w Polsce i na świecie codziennie poświęcam ok. 2-3 godzin na czytanie prasy papierowej i elektronicznej (w tym portali internetowych) oraz dzienników i programów publicystycznych w TV. Głównie polskich ale lubię obejrzeć również zagraniczne. Czytam i oglądam WSZYSTKIE - od Wyborczej do Gazety Polskiej, od Newsweeka i Polityki poprzez Do Rzeczy i W Sieci po Najwyższy Czas. Sięgam po Myśl Polską oraz... chociaż już od dłuższego czasu nie czytam już Nie. W telewizji oglądam zarówno programy TVN, Polsatu, jak i TVP oraz te bardziej niszowe, jak Republika, Trwam, Superstacja, itd. Chętnie oglądam Fox News, BBC, Russia Today, Al Jazzera, Bloomberg i parę innych. Na tej podstawie twierdzę, że i tak jestem dalece niedoinformowany, ponieważ spostrzegam luki informacyjne w pewnych obszarach oraz szereg informacji (czasem tworzących sprawnie stworzoną skomplikowaną propagandową układankę), które wzajemnie się wykluczają. Mimo tych braków śmiem twierdzić, że posiadam wystarczająco dużo informacji aby w oparciu o zdobytą (głównie na studiach i w pracy) wiedzę i doświadczenie móc dokonywać prawidłowych analiz oraz wyciągać wnioski obarczone stosunkowo niskim marginesem błędu. na tej też podstawie jestem w stanie stwierdzić, który z moich rozmówców, jaką prasę czyta i jaką ogląda telewizję. I tutaj dochodzę do finalnych wniosków. Moi drodzy. Często mienicie się inteligentami a przynajmniej osobami wykształconymi. Być może Ty "niuchaczu" także się za takiego uważasz. Jeśli jednak jesteś inteligentem, który odebrał staranne wykształcenie, to sam ograniczyłeś się do bezmyślnego powielania propagowanych przez dane źródło informacji treści. Niestety ograniczyłeś w ten sposób zarówno swoją inteligencję, jak i potencjał wynikający z Twojego wykształcenia. Powyższe twierdzenia nie dotyczą jedynie Twoich "współbraci w wierze", lecz także Twoich ideologicznych przeciwników. Zamykanie się w pewnych bańkach (ostatnio modne określenie: informacyjnych) powoduje, że stajemy się zakładnikami jednej tuby propagandowej i przestajemy myśleć. Stajemy się w ten sposób członkami sekty wyznającymi jedni pancerną brzozę inni zamach, jedni takiego a inni drugiego Donalda. Zauważyłem, że często sekciarze jednej strony nie mają pojęcia, o czym mówią sekciarze tej drugiej, ponieważ w ich bańkach informacyjnych niektóre informacje w ogóle się nie pojawiają. Niektórych informacji nigdy nie otrzymamy w TVP a innych nigdy nie usłyszymy w TVN (i pozostałych). Zamykanie się w swoim, na ogół nierzeczywistym świecie medialnym (tychże bańkach medialnych) powoduje oderwanie od rzeczywistości. Zaburza także możliwości dialogu z innymi, a co za tym idzie zdolności do porozumienia się. Tworzy dwa (czasem więcej) odległe od siebie światy, które z czasem mają coraz mniej wspólnych elementów i coraz bardziej od siebie oddalają. budują się różne wrażliwości, różne wartości, różna wiedza dot. obecnego świata oraz historii. W efekcie tworzy się grupy wzajemnie wrogich wobec siebie "wojowników sprawy" gotowych wypruć flaki tym drugim, tj. "tym draniom, którzy niszczą nasze piękne i słuszne idee". Bo w tych bańkach informacyjnych stosuje się propagandę wojny, nafaszerowaną bardzo negatywnymi emocjami i służącą mobilizacji "wojowników za sprawę". tak właśnie dzieli się nasze społeczeństwo, które według mnie ma jednak więcej wspólnego niż obcego. Ma przede wszystkim wspólną historię, tradycję i kulturę. Ma również wspólne wiary - celowo w liczbie mnogiej, bo jest ich kilka i jedynie u nas na przestrzeni historii wszystkie pokojowo koegzystowały. Nie mamy już niestety wspólnej tożsamości - tej bieżącej oceny tych ww wartości. Owa tożsamość jest w nas w barbarzyński sposób przez te bańki medialne niszczona i dzieląc naród wychowuje, wręcz produkuje wzajemnych wrogów. Dlatego też drogi "niuchaczu" i wszyscy inni, którzy nie oglądają TVN-U albie nie oglądają "reżimowej", jak głupio moim zdaniem mówią, telewizji publicznej. Starajcie się być otwarci na argumenty innych stron. Próbujcie zrozumieć. Starajcie się zdobywać informacje z różnych źródeł. Przede wszystkim nauczcie się używać swoich własnych umysłów. Nie pozwólcie, aby ktokolwiek Wam mówił, co macie myśleć. Nie dajcie sobą manipulować. Wróćcie pamięcią do czasu szkoły, gdy uczyliście się oceny rzeczywistości z każdej możliwej strony. Wtedy zaczniemy się wzajemnie rozumieć, przestaniemy na siebie warczeć i zaczniemy się porozumiewać, budować wspólne obszary a z czasem zakopiemy te głębokie rowy, podziały, które co prawda zawsze istniały, ale zostały mocno pogłębione w 2005 roku. I są pogłębiane nadal. Tego Wam wszystkim moi drodzy i sobie samemu gorąco, z całego serca życzę.  więcej
23-11-2018
~ co wciągnąłeś 15:33:56 ~niuchacz::
Zobacz jak po PO I PSL degradowali państwo pozwalajac wyprwadzać z kraju kilkast miliardów podatku VAT
23-11-2018
~niuchacz:
jednego nie mogę tu zrozumieć: jak tutejsze pisiaki mają pełne gęby stwierdzeń o "wydawaniu publicznych pieniędzy"? A powiem wam tyle, że peselowcy przy waszych bonzach na górze to są neptki podkradające z kieszeni rodziców drobniaki! Tłuste posady dla misiewiczów lub swoich dzieci! 40 mln łapówki! prezes upadających skoków co robi sobie prywatną lokatkę na 70 mln! To są dopiero przekręty! To jest grabież publicznej kasy. A wy się tu pastwicie nad samorządem, piszecie donosy do prokuratury i tyle lat "ciężkiej pracy" i co znaleźliście? Nic. Nawet pisowska prokuratura nie chce się waszymi donosami zajmować.   więcej
23-11-2018
~jestem przeciw PSL !:
bo czuję sie przez nich nieszanowany i oszikwany !!! zarówno w Polsce, jak i w Nadarzynie !!!Poziom obsługi klientów w urzędzie gminy Nadarzyn (z małymi wyjatkami, bo trafiają się wyjatki bardzo kompetentnych osób tam pacujących !) nie tzw. swoich, to czyste dno !  więcej
23-11-2018
~Obawiam sie, ze gdyby wygrał PIS:
druga strona mówiłaby o braku inteligencji. Jest jakiś konkretny cel twojego wpisu? Chyba jest;-)
23-11-2018
~Yo5:
Gdyby PiS wygrał, byłoby ok, wygrał ktoś inny..... "Kolesiostwo, wyborcy bez inteligencji, macie za swoje, chcieliście to macie, gniazdo wzajemnej odoracji, PO, PSL, i inne przekręty i plagi egipskie." Już Nowak szukał, tych przekrętów na miliony i co?Dajcie żyć, bez tego pisowskiego jadu, będzie źle... wybierzemy kogoś innego, np. Pana Kopra. Inteligentnie, z głową, nie na wasze szczucie. Na szczęście mało ludzi dało się nabrać, Wiara w ludzi, uśmiech, serdeczność, szczerość, nie tylko odwet, jątrzenie i tzw. "moja jest racja" bo jestem z Pisu - prawdziwy Polak, reszta to sprzedawczyki i zdrajcy. Cieszę się że żyje w gminie Nadarzyn, który wyczuwa fałsz na odległość  więcej
23-11-2018
~Masz rację, mamy wybór głosować:
na to, co jest w "menu", a nie na to nam się marzy. Mówienie, ze ktoś jest skrajnym pisiorem czy peowcem, jest po prostu niedojrzałe, żeby nie powiedzieć głupie.
23-11-2018
~Dlatego też, bez względu na moje osobiste poglądy twierdzę, że bardzo źle dla Nadarzyna:
się stało, że PiS na Mazowszu nie zawiązał koalicji i nie wybrał swojego Marszałka. Marszałek z PiS-u po prostu już nie wydałby kolejnego pozwolenia Hetmanowi a zaskarżone decyzje o cofnięciu zezwolenia i wygaszaniu instalacji przeszły by przez wszystkie instancje i sprawa byłaby zakończona - Hetman musiałby wygasić swoją działalność w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji oraz wyroku. A tak, owszem za jakieś 2 lata sprawa dobiegnie końca a potem Hetman dostanie nowe, kolejne zezwolenie na działalność od Marszałka A.Struzika (PSL) i pewnie znów zostanie ono cofnięte przez Ministra Środowiska (PiS) i znów Hetman się od tego odwoła i przez kolejne 3 lata wszystko będzie przechodziło przez kolejne instancje - Wojewódzki Sąd Administracyjny (do 1 roku) a następnie Naczelny Sąd Administracyjny (ok. 2 lata). Dla Nadarzyna w przypadku Hetmana jedyna nadzieja leży w tym, że za 5 lat wygra PiS i przestaną rządzić się swoimi prawami ustalone przez ostatnie 20 lat przez PSL interesy i interesiki - w tym "dziwne" stałe poparcie dla działań Hetmana. Przypomnę, że decyzję/zezwolenie na działalność sortowni śmieci wydano Hetmanowi przewożąc z Pruszkowa do Nadarzyna i z powrotem do Pruszkowa w celu zebrania wszystkich podpisów w ciągu zaledwie jednego dnia, podczas, gdy zwykli przedsiębiorcy czekają w kolejce tygodniami. Co więcej odbyło się to z pominięciem wymaganych przepisami prawa konsultacji społecznych oraz raportu z badania oddziaływania takiej instalacji na lokalne środowisko. Tak długo, jak ludzie z PSL-u będą nas mieli "w tyle", tak długo będę liczył, że PiS (bo któż inny w obecnych realiach?)odbierze PSL-owi władzę zarówno na Mazowszu, jak i w Nadarzynie. Czysta pragmatyka - w moim własnym, dobrze pojętym interesie Nadarzyniaka i moich dzieci.  więcej
23-11-2018
~Bez względu na to, czy "Mazowsze górą", czy "dołem", to Nadarzyn jest z tego powodu w d..pie.:
Nadal Adam Strózik (PSL) będzie wydawał Hetmanowi jedno za drugim pozwolenie na działalność a Minister Środowiska (przypomnę, że z PiS-u) będzie je cofał a Hetman będzie się odwoływał do sądu i tak "w koło Macieju".
23-11-2018
~do Rambo:
Nie wiem, czy tak przerypały, skoro zdobyły zdecydowanie najwięcej mandatów. Fakt, nie mają swojego marszałka, ale każdą spraw istotną będą mogli próbować przegłosować namawiając jedynie dwóch dodatkowych radnych.
23-11-2018
~ja chcę do Kielc:
Tak mam chęć zintegrować się a tu nici.
23-11-2018
~Rambo:
Ale Pisiory przerypały, Mazowsze górą!!!
22-11-2018
~Lala w spa kielce, a tam był tomek:
Tomku czekam na com bak, chyba jesteście na fali.
22-11-2018
~do poniżej:
i tak się bawi PSL za nasze pieniądze a wy ciągle ich wybieracie dlaczego???
22-11-2018
~Nie będzie "bąbli w jacuzzi"?:
Kwotę 48167,64 zł zamierzał wydać z naszych pieniędzy marszałek Adam Struzik na organizację III posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP. Specyfikację stworzył tak, aby impreza odbyła się w Jachrance w luksusowym hotelu Narvil, gdzie miałby dla siebie pokój VIP z jacuzzi, skąd mógłby podziwiać rzekę i odpoczywać po ciężkiej kampanii. źródło: https://niezalezna.pl/246699-nie-bedzie-babli-w-jacuzzi-gpc-popsulismy-struzikowi-impreze   więcej
22-11-2018
~heleno, rozwińswoją myśl proszę:
22-11-2018
~helena:
czy to znaczy,że sami swoi będą mieli kluby,,,?ha,ha,ha
22-11-2018
~Popieram !!! :
Uchwała o zainstalowaniu automatycznego systemu monitoringu wokół PU HETMAN, na bieżąco w internecie pokazującego (KAMERY) stan wokół sortowni i kompostowni (otoczenie, drogi dojazdowe, jeśli możliwe - także teren zakładu), mierzącego POZIOM HAŁASU oraz STĘŻENIE ZAPACHÓW (wg. np. norm niemieckich, bo w Polsce jeszcze nie mamy własnych norm odorowych - ustawa podobno jest opracowywana). Monitoring może pokazywać także stężenia grzybów i pleśni. Monitoring nagrywałby w tzw. "pętli" wszystkie ww. dane z ostatnich np. 48 lub nawet 120 godzin (w celach dowodowych). Liczyłby ciężarówki, sprawdzał, czy przedsiębiorstwo pracuje w wyznaczonych pozwoleniem godzinach i przede wszystkim monitorował, czy nie są przekraczane normy. Przedsiębiorstwo leży na stosunkowo niewielkim terenie, więc koszt monitoringu dla gminy nie byłby znów taki wielki. Zmusiłby jednocześnie HETMANA do przestrzegania wszystkich wyśrubowanych norm i pokazywał mieszkańcom, jak jest naprawdę. Sugeruję, aby w uchwale zobowiązać Urząd Gminy do porozumienia z Hetmanem w ramach którego część z czujników tego monitoringu znajdowałaby się na terenie samego zakładu.Tyle pożytecznych społecznych uchwał wymyśliłem w ciągu ok. 15 minut a do końca dnia daleko. Tym narzędziem możemy sporo usprawnić a na pewno pokazać mieszkańcom niechęć rządzącej Nadarzynem od 20 lat ekipy do jakichkolwiek zmian, jawności, przejrzystości i przede wszystkim do podzielenia się z mieszkańcami wpływem na władzę. Wyobrażam sobie, że większość tych uchwał obecna rada Gminy po prostu w głosowaniu odrzuci. Ale po którejś odrzuconej istotnej dla mieszkańców uchwale stopień wkurzenia będzie taki, że wynik kolejnych wyborów może być zupełnie inny. Warunek - uchwały muszą być mądre (t. społecznie pożyteczne), dobre dla ogółu (także dla zwolenników obecnej władzy) i przede wszystkim nośne społecznie, tj. poruszające naprawdę ważkie sprawy i rozwiązujące naprawdę istotne problemy.   więcej
22-11-2018
~do Misiora:
"Procedurę wykonywania inicjatywy uchwałodawczej określa odrębna uchwała Rady.” - czy taka uchwała została w ogóle podjęta? Pewnie znając życie i naszych włodarzy zamrażarka będzie pracować w biurku przewodniczącej Wacławiak na pełnych obrotach a sprawy w SKO i w sądach będą przeciągane do granic możliwości. I tyle z tej demokracji będziemy mieli.   więcej
22-11-2018
~Panie Wiktorze:
sorry,ale troszkę poplątane.
22-11-2018
Admin:
Wyjaśnienie dla "porażki". Artykuł nie jest o wczorajszej sesji, a o sesji z października, na której radni podjęli uchwałę zmieniającą statut. Dlatego zarówno zdjęcie jak i video jest z tamtej sesji.
22-11-2018
~do "Misiora": Oczywiście, że może, tylko, że wszystko będzie można zobaczyć w necie.:
Będzie można obejrzeć zarówno samą dyskusję, jak i kto i jak głosował. Rada będzie się kompromitować, jeśli będzie stale odrzucać pożyteczne społecznie, szczególnie te najbardziej istotne dla mieszkańców uchwały.
22-11-2018
~Mam już kilka pomysłów na społeczne uchwały:
1. Uchwała o ustanowieniu społecznego organu kontroli nad inwestycjami gminnymi.2. Uchwała o ustanowieniu Komisji Społecznej ds. Budżetu (pracującej w ramach Komisji Budżetowej).3. Uchwała o konieczności uzyskania akceptacji Społecznej Komisji ds. Umów przy zawieraniu przez Gminę wszelkich umów cywilnoprawnych.4. Uchwała o jawności (dostępie przez internet) do wszystkich umów cywilnoprawnych i wszystkich ksiąg rachunkowych oraz wszystkich wydanych decyzji - zarówno Urzędu Gminy Nadarzyn, jak i wszystkich podległych Urzędowi Gminy organizacji, komórek organizacyjnych, struktur i przedsiębiorstw (szkoły, kluby i obiekty sportowe, Spółka Komunalna, OSP, NOK, ZOZ, itd.).5. Uchwała o konieczności przeprowadzania konkursu ofert przy wyborze podmiotów obsługujących stołówki w szkołach oraz o tym, że konkurs ofert ogłasza i wyboru w każdej szkole dokonuje Rada Rodziców.6. Uchwała u podanie do publicznej wiadomości (w internecie) wszystkich etatów (wraz z nazwiskami i pełnionymi funkcjami, może nawet z zarobkami) w Urzędzie Gminy Nadarzyn, jak i we wszystkich podległych Urzędowi Gminy organizacjach, komórkach organizacyjnych, strukturach i przedsiębiorstwach (szkoły, kluby i obiekty sportowe, Spółka Komunalna, OSP, NOK, ZOZ, itd.).7. Uchwała o zainstalowaniu automatycznego systemu monitoringu wokół PU HETMAN, na bieżąco w internecie pokazującego (KAMERY) stan wokół sortowni i kompostowni (otoczenie, drogi dojazdowe, jeśli możliwe - także teren zakładu), mierzącego POZIOM HAŁASU oraz STĘŻENIE ZAPACHÓW (wg. np. norm niemieckich, bo w Polsce jeszcze nie mamy własnych norm odorowych - ustawa podobno jest opracowywana). Monitoring może pokazywać także stężenia grzybów i pleśni. Monitoring nagrywałby w tzw. "pętli" wszystkie ww. dane z ostatnich np. 48 lub nawet 120 godzin (w celach dowodowych). Liczyłby ciężarówki, sprawdzał, czy przedsiębiorstwo pracuje w wyznaczonych pozwoleniem godzinach i przede wszystkim monitorował, czy nie są przekraczane normy. Przedsiębiorstwo leży na stosunkowo niewielkim terenie, więc koszt monitoringu dla gminy nie byłby znów taki wielki. Zmusiłby jednocześnie HETMANA do przestrzegania wszystkich wyśrubowanych norm i pokazywał mieszkańcom, jak jest naprawdę. Sugeruję, aby w uchwale zobowiązać Urząd Gminy do porozumienia z Hetmanem w ramach którego część z czujników tego monitoringu znajdowałaby się na terenie samego zakładu.Tyle pożytecznych społecznych uchwał wymyśliłem w ciągu ok. 15 minut a do końca dnia daleko. Tym narzędziem możemy sporo usprawnić a na pewno pokazać mieszkańcom niechęć rządzącej Nadarzynem od 20 lat ekipy do jakichkolwiek zmian, jawności, przejrzystości i przede wszystkim do podzielenia się z mieszkańcami wpływem na władzę. Wyobrażam sobie, że większość tych uchwał obecna rada Gminy po prostu w głosowaniu odrzuci. Ale po którejś odrzuconej istotnej dla mieszkańców uchwale stopień wkurzenia będzie taki, że wynik kolejnych wyborów może być zupełnie inny. Warunek - uchwały muszą być mądre (t. społecznie pożyteczne), dobre dla ogółu (także dla zwolenników obecnej władzy) i przede wszystkim nośne społecznie, tj. poruszające naprawdę ważkie sprawy i rozwiązujące naprawdę istotne problemy.  więcej
22-11-2018
~Misior:
Czyli, jeżeli dobrze zrozumiałem, RG może odrzucić taki wniosek Mieszkańców...?
22-11-2018
~Wystarczy, że któreś z nadarzyńskich stowarzyszeń przygotuje projekt jakiejkolwiek Uchwały:
i każdy członek tego stowarzyszenia zbierze podpisy od 2-3 członków swojej rodziny a Rada Gminy BĘDZIE MUSIAŁA (1) taki projekt poddać pod głosowanie. Ciekawie się zapowiada ta VIII kadencja Rady Gminy Nadarzyn.
22-11-2018
~Więcej jawności i większy wpływ mieszkańców na decyzje podejmowane w gminie.:
Oby, jak najwięcej takich prostych, tanich i łatwych do zastosowania mechanizmów demokracji bezpośredniej! Brawo ustawodawca! Kto wniósł taki fajny zapis do projektu Ustawy Samorządowej? PiS?? (Kto przegłosował, to wiem, bo znam skład Sejmu).
22-11-2018
~Zgadza się. Wystarczy napisać projekt Uchwały i zebrać pod nim 200 podpisów.:
Rada Gminy ma obowiązek taki projekt poddać pod głosowanie. Głosowanie jest jawne, tj. imienne. Sesja Rady Gminy (a więc także głosowanie) jest nagrywana a nagranie zostaje umieszczone w internecie oraz dołączone do protokołu z Sesji.
22-11-2018
~Rzeczywiście (do Porażki) miejże umiar Mocium Panie! :-)) Tu istotna jest merytoryka zmian w Ustawie:
Zainteresowało mnie to, co napisał poniżej forumowicz "To są dość istotne zmiany". Z treści artykułu wynika, że wg. nowej Ustawy mieszkańcy mogą sami skutecznie "zamęczać" Radę Gminy, jeśli ta nie chce zająć się ważnymi dla mieszkańców sprawami.
22-11-2018
~Do porażki :
Duża porażka w czytaniu że zrozumieniem, redaktor przedstawia zmiany w działaniu i głosowaniu rady gminy w tej kadencji. Warto się zastanowić zanim się coś,, mądrego '' napisze.
22-11-2018
~Do "Porażka": Z jednej strony masz rację, z dugiej jednak trochę przesadzasz, bo:
ten "brak profesjonalizmu" jest niczym w porównaniu z opisywaniem w zagranicznych mediach w 2017r. 60-tysięcznego Marszu Faszystów i opatrywanie materiałów zdjęciami z bitew ulicznych z demonstracji niemieckich neonazistów.
22-11-2018
~To są dożć istotne zmiany.:
Teraz "opozycją" kontrolującą obecną władzę oraz wnoszącą projekty "niewygodnych" uchwał, których Urząd ani Rada Gminy nie będą chcieli wnieść pod głosowanie będzie tych "200 mieszkańców". Ogromne pole do popisu dla lokalnych stowarzyszeń.
22-11-2018
~Porażka :
Panie "Redaktorze" ręce opadają. Może z okazji jubileuszu jaki Pana portal ostatnio obchodził, warto pójść krok naprzód i zająć się biznesmen, a nie pseudodzienikarstwem.Artykuł o pierwszej sesji rady w tej ksdencji, a zdjęcie tytułowe z radą poprzedniej kadencji.????  więcej
 
Copyright © 2010 - 2019 Nadarzyn.tv
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. DALSZE ROZPOWSZECHNIANIE ARTYKUŁÓW, ZDJĘĆ, FILMÓW, TYLKO NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PORTALU