20 stycznia 2019, imieniny obchodzą: Fabiana, Sebastiana, Dobroniegi

~Wójt zmienił zdanie.
19:21 20-01-2019
~Nikomu nie jest na rękę, aby cokolwiek
19:14 20-01-2019
rozliczać. Wiesz, jeśli np. jakiś radny majstruje przy działkach, aby je... więcej »
~Hahaha
19:06 20-01-2019
Nie pozostaje, tylko przychodzi z nową umową. Standardy PSLu trwają w... więcej »

Przedsiębiorstwo Komunalne, kłamstwa, mity, fakty

Komentarzy (23)
04-06-2018

Lektura artykułu w Wiadomościach Nadarzyńskich p.t „Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn”  str. 8 jest najlepszym źródłem potwierdzającym moje głębokie rozczarowanie do pracy, wiedzy, doświadczenia, rzetelności i odpowiedzialności urzędników naszej Gminy. Z racji krótkotrwałego epizodu kierowania Przedsiębiorstwem Komunalnym Nadarzyn moja ocena opiera się głównie na tam zdobytej wiedzy i doświadczeniu.

Oczywiście wyrażone rozczarowanie nie dotyczy szeregowych pracowników Urzędu Gminy a w szczególności Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn, którzy przed wspomnianym epizodem, a sądząc z wypowiedzi obecnego prezesa również obecnie, wykonują pracę wyłącznie w granicach okazjonalnego przyzwolenia, bądź nakazania przełożonych.

Dla tych „przełożonych” obca jest wiedza ze sfer zarządzania, motywowania pracowników i wyzwalania w tych pracownikach inicjatywy, wyrabiania w nich zdolności korzystania z posiadanej wiedzy i podejmowania decyzji, oczywiście w warunkach bezpieczeństwa własnego zatrudnienia wynikającego z Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagrodzeń, a nie zależności spoza prawa pracy.

W sytuacji, gdy dotychczas obowiązujące regulaminy, a szczególnie regulamin wynagradzania stosowane były z naruszeniem prawa, kontestowanie przez obecnego prezesa potrzeby ich zmiany oraz związanych z tym kosztów świadczy o braku niezbędnej w tym zakresie wiedzy i zdolności do korzystania z dokonanej regulacji a najpewniej niechęci do przestrzegania prawa.

Świadczy to również o braku możliwości przyswajania wymienionych w akapicie wyżej wartości służących uzyskaniu najlepszych efektów pracy.

Co do możliwości wykorzystania obsługującej PKN wcześniej i obecnie kancelarii w przedmiocie zmian regulaminów, to mógł tych zmian, za pomocą tej kancelarii, dokonać poprzedni prezes Kozłowski.
Nie zrobił tego, nawet gdyby te zmiany miały zapewnić mu „żeby było tak jak było”, bo albo wcale nie miał świadomości potrzeby takich zmian, albo takie zaniechanie miało cel.
Dla mnie oddzielną kwestią było zaufanie do tej kancelarii, czy konkretnego doradcy prawnego, a to jest podstawa dla takiej współpracy.

Gdyby mankamentami „przełożonych pracowników”, były tylko brak wiedzy, doświadczenia, rzetelności i odpowiedzialności to była by jakaś nadzieja dla Gminy, że oni sami, w drodze głębokiej refleksji będą w stanie dokonać w sobie dobrych zmian poprzez uzupełnienie wiedzy, korzystanie z doświadczeń innych i własnych, a w poczuciu wstydu wyrobić w sobie uczciwość, rzetelność i odpowiedzialność.
Lektura wypowiedzi „przełożonych pracowników”, zawartych w Wiadomościach Nadarzyńskich, każe jednak wątpić w tę cudowną przemianę ponieważ u źródeł wypowiedzi jest potrzeba ogłupiania mieszkańców naszej Gminy.
Narzędziami dla realizacji tego celu jest manipulacja danymi, faktami, blokada dostępu do rzetelnej informacji i ostatecznie zwykłe kłamstwo.
W moim odczuciu żadna istotna dla mieszkańców sprawa od stosowania tych narzędzi nie jest wolna.

Przejawem stosowania takich narzędzi jest między innymi, informacja jakobym pełniąc obowiązki prezesa PKN, „zamierzał lekką ręką wydać 1,4 mln zł. na zewnętrzny nadzór inwestorski i bankowy inwestycji”. Jest to wypowiedź obecnego prezesa PKN, Malinowskiego. Domniemywam, że wypowiedź była zamierzona i autoryzowana, więc nie można będzie jej tłumaczyć błędem, czy nie zrozumieniem autora artykułu.

Przejmując zarząd PKN zastałem sytuację, która w zakresie inwestycji nie pozwalała na żadną dowolność.

 • Pierwszą determinantą mojego postępowania i podejmowanych decyzji była ustawa o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odbiorze ścieków z dnia 07.06.2001 r. oraz rozporządzenie MGMiŻŚ z dnia 27.02.2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosków o zatwierdzenie taryfy oraz  warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowy odbiór ścieków.
 • Drugą determinantą były podjęte  decyzje i zawarte umowy przez poprzedniego prezesa Kozłowskiego.
 • Trzecią determinantą był uchwalony w dniu 27.09.2017 r. przez Radę Gminy Nadarzyn „Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2017 – 2022 Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn”.
 • Czwartą determinantą był czas – terminy ustawowe, których nie wolno było mi ani nikomu  przekroczyć. Wójtowi również, niezależnie od tego czy mu się to podobało, czy nie.
  Niedotrzymanie terminów wynikających z „Planu Modernizacji …….”, byłoby nie wykonaniem prawa miejscowego rangi - lokalnej ustawy.
  Ponadto dochodziła świadomość, że każdy dzień opóźnienia rozpoczęcia realizacji „Planu Modernizacji” zwielokrotniał będzie w postępie geometrycznym opóźnienie rozwiązania problemu kanalizacji w Gminie Nadarzyn.


Procedura postępowania w sprawie inwestycji w zakresie wod. kan. jest następująca:

 1. Przytoczona wyżej ustawa nałożyła na zakłady i przedsiębiorstwa gminne obowiązek sporządzenia planów rozwoju i modernizacji urządzeń wod.kan.
 2. Na podstawie uchwalonych przez Rady Gmin planów i danych zawartych w sprawozdaniach finansowych z lat poprzednich, przedsiębiorstwa i zakłady, według ściśle określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu MGMiŻŚ algorytmu, opracowują nowe taryfy opłat.
 3. Nowe taryfy przesyłane są do organu regulacyjnego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie z wnioskiem o ich zatwierdzenie.

Zadaniem organu regulacyjnego jest pilnowanie, aby taryfy nie były bezpodstawnym źródłem dochodów gmin kosztem mieszkańców – odbiorców usług wod.kan.

Sekwencja zdarzeń związanych z realizacją opisanej wyżej  procedury była następująca:

 1. Były prezes PKN w czerwcu 2017 r., za kwotę ponad 100.000.00 zł. zamówił w zewnętrznej firmie usługę doradztwa „w zakresie wsparcia w pozyskaniu zewnętrznych środków finansowych (kredyty, dotacje, obligacje) dla sfinansowania inwestycji PK Nadarzyn”.
  Przedmiotem zlecenia było również wskazanie najlepszych oferentów w tym zakresie.
 2. Na podstawie danych dostarczonych przez PKN ta zewnętrzna firma opracowała „biznes plan”, zawierający również prognozę taryfową, który był podstawą uchwalenia przez Radę Gminy Nadarzyn  27.09.2017 r. „Wieloletniego Planu Rozwoju U.W i U.K. na lata 2017-2022 dla PKN sp. z o. o”.
  Uchwalony przez Radę Gminy Nadarzyn ”Plan” określił wartość inwestycji na kwotę 28 280 000,00 zł. (dwadzieścia osiem milionów, dwieście osiemdziesiąt tysięcy zł.).
 3. Zewnętrzna firma i były prezes Kozłowski dokonali wyboru najkorzystniejszej oferty kredytowej.
 4. Wybrany przez wyżej wymienionych bank, złożył 28.12.2017 r. wiążącą do 27.03.2018 r. ofertę emisji obligacji wartości 18 000 000,00 zł. (osiemnaście milionów złotych).
  Tą kwotą miało  być sfinansowane  pierwszych 5 pozycji z 15 pozycji „Planu”, z czego 4 pozycje, kluczowe dla odbioru ścieków dotyczyły rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Młochowie, Woli Krakowiańskiej, Walendowie i Nadarzynie,

Mimo wątpliwości, po rozważeniu przedstawionych wyżej  determinant i towarzyszących okoliczności przystąpiłem do kontynuacji prac związanych z realizacją uchwalonego przez Radę Gminy Nadarzyn  „Planu”.

 • Wszcząłem procedurą ogłoszenia przetargu na wykonanie modernizacji oczyszczalni w Młochowie.
 • Podjąłem rozmowy z bankiem zmierzające do sfinalizowania umowy w sprawie emisji obligacji.
 • Zgodnie z ofertą banku przystąpiłem do wypełnienia jej warunków, to jest powołanie doradców prawnego i technicznego.

Daleko posunięta ignorancja i indolencja prezesa Malinowskiego i stosowanie narzędzi służących ogłupianiu mieszkańców naszej gminy najlepiej zilustrują przykłady.

Wbrew temu co twierdzi prezes Malinowski, do nadzoru nad inwestycjami finansowanymi z emisji obligacji nie można „zatrudnić doświadczonego pracownika”.
Tytułem dygresji zadam pytanie, dlaczego były prezes, obecny wiceprezes nie powierzył „doświadczonemu pracownikowi” wsparcia w pozyskaniu zewnętrznych środków finansowych dla sfinansowania inwestycji PK Nadarzyn. To łatwiejsze i dopuszczalne.

Bezwzględnym warunkiem umowy emisyjnej jest powierzenie obsługi prawnej niezależnej kancelarii zaakceptowanej przez bank.
Podobnie bezwzględnym warunkiem umowy emisyjnej jest powierzenie nadzoru technicznego nad inwestycjami realizowanymi z emisji obligacji niezależnemu profesjonalnemu podmiotowi.

Bank nie tylko zastrzega akceptację doradców, ale również sugeruje ich wybór z proponowanej przez siebie listy sprawdzonych doradców, do których ma zaufanie.

Przedstawiony fakt świadczy, że prezes Malinowski nie tylko nie ma żadnego rozeznania w tematach związanych z finansowaniem inwestycji, ale nawet nie zapoznał się z dokumentami wytworzonymi w związku z realizacją „Planu”, na postawie których próbuje  dokonywać oceny działań mojego zarządu i sytuacji PKN.

Wypowiedzi Prezesa Malinowskiego zawarte w artykule są dowodem nie tylko jego ignorancji ale też dowodzą posługiwania się  przez niego zwykłym kłamstwem.

Dotyczy to między innymi podanej przez prezesa Malinowskiego informacji o zamiarze wydania 1 400 000,00 zł. (jeden milion czterysta tysięcy zł.) na „zewnętrzny nadzór inwestorski i bankowy”.
Przypisany mi przez prezesa Malinowskiego zamiar oraz przypisana zamiarowi kwota są mało inteligentnym kłamstwem wymyślonym na potrzeby ogłupiania społeczności naszej gminy.

Podjęta przeze mnie decyzja finansowa związaną z przygotowaniem emisji obligacji dotyczyła wyboru doradcy prawnego.
Wyboru dokonałem z proponowanych i akceptowanych przez bank trzech kancelarii prawnych, po przeprowadzeniu negocjacji.
Wybrana została kancelaria, która nie tylko zaoferowała najkorzystniejszą cenę, nie przekraczającą kwoty 50 000,00 zł. (pięćdziesiąt tysięcy zł.), ale również zaoferowała najkorzystniejsze warunki rozliczenia za wykonanie usługi, to jest po wykonaniu zadania, co przy tego typu usługach nie jest częstą praktyką.
Znowu tytułem dygresji dodam, że w umowach podpisywanych przez byłego prezesa i obecnego wiceprezesa Pana Kozłowskiego taka praktyka nie miała miejsca i chyba nie wynikała to z braku zdolności negocjacyjnych.

W ostatnim dniu mojego urzędowania bank zdążył tylko przedstawić listę rekomendowanych doradców technicznych. Nawet nie miałem możliwości poprosić firm z listy o oferty.

Skalę niezdrowych urojeń i kłamstw Prezesa Malinowskiego najlepiej ilustruje fakt, iż łącznie wartość trzech  ofert kancelarii prawnych nie przekroczyła 160 000,00zł (sto sześćdziesiąt tysięcy zł.).  Gdzie rzekome 1,4 mln zł?

Jeżeli mieszkańcy naszej gminy będą pozbawieni rzetelnej wiedzy, stanowiącej podstawę podejmowania decyzji, to sama gmina i warunki w jakich będziemy w niej zamieszkiwać staną się dla wszystkich przedmiotem troski.
Dlatego konieczne jest opisywane mechanizmów zaciemniania spraw, obnażanie kłamstw i manipulacji.
Czynię to ponieważ przeciwko mnie kierowane są obrzydliwe kłamstwa i manipulacje.
Jestem to również winien mieszkańcom naszej gminy, ponieważ miałem bezpośredni wgląd w dokumenty i tylko w oparciu o wiedzę z nich pochodzącą jestem w stanie przedstawić fakty i rzetelnie je komentować.
W tej obszernej wypowiedzi znalazła się tylko część należnych mieszkańcom gminy informacji i wyjaśnień.
Dlatego dalsze informacje i stosowne komentarze znajdą się w kolejnych moich wypowiedziach.


Autor: Krzysztof Brański

Komentarze:
27-06-2018
~kier:
ciekawy artykuł
17-06-2018
~Byłem w Piastowie się wykąpać,tam nigdy nie ma problemów.:
17-06-2018
~Mieszkam w Urzucie:
u nas jest ok,ale moja ciocia z Ruśca nie ma wody.Poczytaj sobie na foru to się przekonasz.NIKT NIE PODLEWA OGRODKOW
17-06-2018
~Bzdura, wszędzie jest podobnie.:
17-06-2018
~Okoliczne gminy mają normalnie:
wodę i tam też deszcz nie pada
17-06-2018
~pytanie jest normalne...:
chyba,że ktoś nie korzysta z prysznica,nie pierze,nie zmywa..itp.
17-06-2018
~do końca suszy i upałów:
...co to za pytanie.
17-06-2018
~ddd:
To niskie ciśnienie wody w kranach w Ruścu to do kiedy takie będzie?.
05-06-2018
~Zatrzymali go w sierpniu czyli dwa miesiące wcześniej:
05-06-2018
~Do Pana Malinowskiego:
Panie Malinowski. Napisałeś Pan, że jednymz pierwszych działań jakie wykonałeś było renegocjowanie umowy z telefonia za opłaty i wynegocjowałeś sporą obniżkę. Tylko dlaczego na zastępcę wiozłeś człowieka, który 7 lat rządził PKNem i tego nie zrobił a to ponad 100 tys. straty...??? A pamiętasz jak w październiku 2016 r. wyskoczyłeś przed szereg i jak pierwszy klakier zorganizowałeś turniej sportowy na hali w GOS o puchar zastępcy wójta, którego policja zatrzymała po pijaku z wynikiem 3,18 promila?  więcej
05-06-2018
~to mąż i żona:
04-06-2018
~do obiektywny :
powiedz dlaczego WN nie opisały tego jak złapano na gazie zastepcę wójta i nie napisano o jego procesie sądowym i jaki dostał wyrok .no powiedz nam tu madralo
04-06-2018
~mieszkanka do 23:46:11 ~Obiektywny::
przynajmniej pokazuje prawdę nadarzyn.tv a co robią w WN ?? proszę odpowiedz mi .Dlaczego bardzo nieładnie opisywali niewygodnych radnych?? dlaczego szkalują człowieka co prowadzi ten portal niby nie piszą jego nazwiska ,ale z treści art. każdy wie o kim piszą ,a i pewne zwroty dobitnie wskazują o kogo chodzi   więcej
04-06-2018
~Obiektywny:
Czy nadarzyn.tv jest juz calkiem jak TVP1 zaklamana i stronnicza organizacja rzadowa???
04-06-2018
~Pytam:
Czy pan Malinowski z PKN i pani Malinowska z USC to rodzina?
04-06-2018
~ listopad:
Głównym szują w gminie jest alkoholik 3,18 który miesza we wszystkich jednostkach gminnych także w PUK. źle się stało że nie kieruje Pan dalej PUK i ludźmi tam pracującymi.Wszystkie nieroby same poszły na zwolnienie a reszta chętnie by pracowała z kimś mądrym.Niestety ludzie mądrzy najbardziej przeszkadzają alkoholikowi a ten dopóki będzie mógł zniszczy wszystko. Zwoliński mieszkańcy w tym także twoi wyborcy już 3 miesiące po wyborach mamy dość tego miodu i propagandy.Czy ty widzisz co się dzieje???  więcej
04-06-2018
~Wyborca:
Panie Krzysztofie, szkoda słów i tak nic nie zrozumieją. Był Pan szansą na rozwój tego przedsiębiorstwa - nie wykorzystali :-(.Bo wójtowi i panu 3,18 nie zależny na rozwoju gminy tylko zupełnie na innym rozwoju.
04-06-2018
~OLala:
Panie Krzysztofie, niech najlepiej obecna sytuacje pracowników PKN zobrazują słowa, które usłyszałam od zatrudnionej tam osoby: po tym jak pan K.Baranski przez chwile był prezesem PKN, wiemy już jak może wyglądać normalność. Tym bardziej sa rozgoryczeni teraz, kiedy znów do kierownika spolkapowrocili krętacze. Wszyscy pracownicy wspominają współpracę z panem bardzo dobrze i liczą, ze jeszcze będą mili okazje z panem pracować.  więcej
04-06-2018
~P.Krzysztofie...:
dziękuję za Pana wypowiedż.Myślałem,że trochę zmądrzeli i to właśnie PAN zostanie w PK.Ale nie tu się układy liczą.Dali nam dwóch "fachowców"..po co dwóch?Jak taki dobry Malinowski to po co ten drugi.Póki ludzie nie zrozumieją jak bardzo są manipulowani,okłamywani i okradani to tu się nic nie zmieni.Pozdrawiam Pana z wielkim szacunkiem.  więcej
04-06-2018
~Szczerze, to można by pomyśleć, :
że te 1,4 mln poprostu gdzieś wyparowało (może zwyczajnie bez udokumentowania), zrobiło się manko...i teraz szukaj wiatru w polu. Najłatwiej zrzucić na nieobecnych.
04-06-2018
~Nadarzyńscy PSL-owcy kombinują, kto teraz będzie kandydatem mieszkańców (społecznym).:
Pewnie stworzyli sobie taką listę i na wysokiej pozycji znajduje się na niej Pan Brański. Postanowili więc chłopa zniszczyć, opluć, splugawić, żeby stanowił mniejsze zagrożenie, jako ew. kontrkandydat.
04-06-2018
~Panie Krzystofie! Dziekujemy za arykuł, który szczegółowo wszystko wyjaśnia. Bardzo proszę:
nie dawać się tym draniom! Myślę, że ogromna większość Nadarzyna zdaje sobie sprawę z tego, jak jest naprawdę. Proszę rozważyć pozew sądowy przeciw obu kłamcom oraz przeciw "WN". Będziemy z poparciem przychodzić na rozprawy.
04-06-2018
~Panie Krzysztofie! Oni Kłamali, kłamią i będą kłamać. Proszę się trzymać! Przecież przez:
Przedsiębiorstwo Komunalne przechodzi duża kasa. Ono daje także sporą władzę - możliwość budowania infratsruktury akurat "tu" a nie "tam". Także władzę nad ludźmi - daje duże możliwości zatrudnienia sprzyjających osób.
 
Copyright © 2010 - 2019 Nadarzyn.tv
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. DALSZE ROZPOWSZECHNIANIE ARTYKUŁÓW, ZDJĘĆ, FILMÓW, TYLKO NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PORTALU