20 stycznia 2019, imieniny obchodzą: Fabiana, Sebastiana, Dobroniegi

~Wójt zmienił zdanie.
19:21 20-01-2019
~Nikomu nie jest na rękę, aby cokolwiek
19:14 20-01-2019
rozliczać. Wiesz, jeśli np. jakiś radny majstruje przy działkach, aby je... więcej »
~Hahaha
19:06 20-01-2019
Nie pozostaje, tylko przychodzi z nową umową. Standardy PSLu trwają w... więcej »

Planowane wydatki Gminy Nadarzyn w 2018 roku

Komentarzy (26)
29-12-2017

Fot.: pixabay.com

W poprzednim artykule przedstawiliśmy planowane dochody Gminy Nadarzyn na rok 2018, więc teraz nie pozostaje nic innego, jak zaprezentować na co w przyszłym roku mają być wydatkowane.

Planuje się, że ogólna kwota wydatków zamknie się w łącznej kwocie 135 465 000 zł. Koszt wydatków bieżących przewidywany jest na 96 095 308 zł, natomiast majątkowych na 39 369 691 zł.

Spłata długu to 5 443 911 zł, w tym z otrzymanych kredytów w kwocie 3 686 163 zł oraz pożyczek w kwocie 1 757 748,00 zł. Natomiast obsługa długu publicznego to dodatkowe 1 200 000 zł.

Na rolnictwo i łowiectwo w naszej gminie przeznaczony jest prawie milion złotych, z tego 600 000 zł ma pochłonąć infrastruktura drogowa, a 374 178 zł trochę enigmatycznie wyjaśniona "pozostała działalność"

Za lokalny transport zbiorowy Gmina zapłaci 1 870 000 zł, plus 1 560 000 zł innym samorządom w wyniku porozumień między gminami.

Na infrastrukturę drogową Gminy, przeznaczona została kwota 7 945 267 zł.

Koleje trochę enigmatycznie wyjaśnione wydatki mamy w dziale gospodarki mieszkaniowej z kwotą 2 348 445 zł. Wiadomo, że z tej kwoty kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wyniosą 1 200 000 zł, natomiast  zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych to 578 245 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki różne, pozostałe itp.

Dość znaczący wydatek pochłonie administracja publiczna 10 091 170 zł. Czyli utrzymanie Urzędu Gminy.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to koszt 2 565 050 zł. W niej znajdzie się oczywiście wydatek na utrzymanie straży gminnej 967 750 zł, ochotniczych straży pożarnych 1 447 500 zł (m.in. Orkiestry OSP 484 000 zł i zakupu trzeciego wozu bojowego dla OSP Nadarzyn 501 500 zł) oraz zarządzanie kryzysowe 89 800 zł.

Bardzo dużą część budżetu Gmina będzie musiała przeznaczyć na tzw. Janosikowe 9 626 774 zł.

Prawie 1/3 budżetu wydatkowana będzie na oświata i wychowanie 41 815 952 zł.

 • Szkoły podstawowe 23 636 800 zł,
 • Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 731 750 zł,
 • Przedszkola 10 364 718 zł,
 • Gimnazjum 2 262 508 zł,
 • Dowożenie uczniów do szkół 750 000 zł,
 • Liceum ogólnokształcące 1 780 100 zł,
 • Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 119 455 zł,
 • Specjalna organizacja nauki wychowania przedszkolnego 270 000 zł,
 • Specjalna organizacja nauki wychowania w szkołach podstawowych 997 844 zł,
 • Specjalna organizacja nauki wychowania w gimnazjum i LO 250 600 zł,
 • Pozostała działalność 652 177 zł,

W przedstawionych powyżej kwotach na oświatę, znajdują się również dotacje na prywatne szkoły i przedszkola w łącznej sumie 7 187 385 zł (18 placówek, w kilku przypadkach po ok. 1 miliona złotych na jedną).

Na ochronę zdrowia przeznaczono 515 000 zł. W tej kwocie znajdzie się

 • Zakup usług zdrowotnych 215 000 zł,
 • Zwalczanie narkomanii 30 000 zł,
 • Przeciwdziałanie alkoholizmowi 270 000 zł,

Pomoc społeczna to 1 701 842 zł. Tu jednak większą część pochłonie utrzymanie samego Ośrodka Pomocy Społecznej 906 142 zł. Zasiłki i świadczenia społeczne to kwota około 600 000 zł, a pomoc w zakresie dożywiania 130 000 zł.

Edukacyjna i opieka wychowawcza to kolejne 1 715 500 zł. Z tej kwoty opłacone zostanie głównie wynagrodzenie pracowników

 • Świetlic szkolnych 1 065 500 zł,
 • Placówek wychowania pozaszkolnego 534 000 zł,

Gmina wypłaci również pieniądze osobom korzystających z programu 500+ oraz funduszu alimentacyjnego 13 723 837 zł. W tej sumie znajdzie się jeszcze kwota 1 303 480 zł, na tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

Znaczną część budżetu poniesie gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 289 238 zł.

 • Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 042 840 zł,
 • Oczyszczanie miast i wsi 140 000 zł,
 • Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 57 000 zł
 • Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 12 536 396 zł,
  a) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 900 299 zł (budowa ścieżek rowerowych, "Parkuj i jedź"),
  b) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 626 096 zł (budowa ścieżek rowerowych, "Parkuj i jedź"),
 • Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 305 575 zł,
 • Pozostała działalność 7 907 426 zł (rozwój terenów zielonych),
  a) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 464 150 zł,
  b) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 856 603 zł,
 • Gospodarka odpadami 2 200 000 zł,

W ostatniej pozycji chodzi o opłatę za odbiór odpadów 1 870 800 i administrację tego zadania 329 200 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego planowana jest kwota 3 701 200 zł.

 • Nadarzyński Ośrodek Kultury 1 820 000 zł
 • Biblioteki 820 000 zł
 • Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 400 000 zł,
 • Pozostała działalność 660 200 zł,

Ostatnią pozycją w budżecie są wydatki na kulturę fizyczną 4 409 335 zł. W głównej mierze na Gminny Ośrodek Sportu oraz w postaci dotacji dla stowarzyszeń i klubów.

 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie organizacji i szkolenia w następujących dziedzinach: piłka nożna, tenis stołowy, biegi przełajowe, koszykówka, siatkówka, sporty walki, tenis ziemny, piłka ręczna, badminton, lekkoatletyka 1 270 000 zł,
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki ręcznej oraz organizacja imprez rekreacyjno sportowych 30 000 zł,
 • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym : wypoczynku dzieci i młodzieży 185 000 zł,

Oczywiście to najogólniej zaprezentowane wydatki na rok 2018. Pod niektórymi kwotami ukrywają się inwestycje gminne, a na te w sumie planowana jest kwota 39 369 691 zł. Poniżej jest ich szczegółowy wykaz:

 • Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej 500 000 zł,
 • Dokumentacja projektowa oraz remont ul.Granicznej w Nadarzynie 625 000 zł,
 • Przebudowa ulicy Głównej w Ruścu 300 000 zł,
 • Remont drogi gminnej ul.Czereśniowa w m.Szamoty 275 000 zł,
 • Remont drogi gminnej ul.Dzikiej Róży 175 000 zł,
 • Remont drogi gminnej ul.Kozaków w m.Szamoty 280 000 zł,
 • Remont drogi gminnej ul.Pastelowa z fragmentem ul.Ogrodowej w m. Wolica 390 000 zł,
 • Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie gminy 400 000 zł
 • Zaprojektowanie i przebudowa połączenia ul.Przejazdowej z ul.Sitarskich w Nadarzynie 195 000 zł
 • Wykup udziału 1/3 w Nadarzynie. 216 000 zł,
 • Zakup nieruchomości działki 150/12,150/13, 150/14. 150,15 w Rozalinie 362 245 zł,
 • Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 20 530 zł,
 • Zakup komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania dla urzędu gminy 50 000 zł,
 • Zakup samochodu bojowego lekkiego na potrzeby Straży Pożarnej w Nadarzynie 501 500 zł,
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Nadarzynie 3 350 000 zł,
 • Modernizacja kotłowni w SP Wola Krakowiańska 86 100 zł,
 • Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Młochowie 2 638 500 zł,
 • Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podst.w Kostowcu o salę gimnastyczną z zapleczem 2 000 000 zł,
 • Budowa kanalizacji Rozalin, Urzut, Kostowiec 2 000 000 zł,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś 600 000 zł,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Wolicy - II etap 600 000 zł,
 • Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn, ul.Tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, Babiego Lata, Żółwińska i Szyszkowa 1 682 110 zł,
 • Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 300 000 zł,
 • Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn, ul.Tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, Babiego Lata, Żółwińska i Szyszkowa 389 960 zł,
 • Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap" 100 000 zł,
 • "Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn" - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - koncepcja oraz wykonanie 1 154 417 zł,
 • Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 4 645 882 zł,
 • Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap" 400 000 zł,
 • "Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn" - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - koncepcja oraz wykonanie 4 617 670 zł,
 • Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 1 608 425 zł,
 • Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego. 500 000 zł,
 • "OZE w Gminie Nadarzyn" 744 120 zł,
 • Rozwój terenów zielonych w Gminie Nadarzyn 720 030 zł,
 • "OZE w Gminie Nadarzyn" 2 976 480 zł,
 • Rozwój terenów zielonych w Gminie Nadarzyn 2 880 123 zł,
 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa kompleksu rekreacyjno - oświatowo - sportowego w m. Strzeniówka 400 000 zł,
 • Dokumentacja projektowa oraz zagospodarowanie terenu działek o nr ew. 513, 514 w miejscowości Wolica 196 614 zł,
 • Prace inwestycyjne hali sportowej. 133 000 zł,
 • Dokumentacja projektowa oraz zagospodarowanie terenu działek o nr ew. 513, 514 w miejscowości Wolica 343 981 zł,
 • Zakup trenażera na siłownię. 12 000 zł,

Komentarze:
12-01-2018
~Do ???:
Chyba tak ten biznes się kręci, wice też już leciwa, pracy nigdzie nie znajdzie a w PSL działa to trzeba było coś znaleźć. Znając tutejsze układy to i dom socjalny ma
11-01-2018
~popieram:
11-01-2018
~Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej to sam potrzebuje pomocy:
A kto i na czym się tam zna? Trzeba zatrudnić młodych chcących pracować ludzi.
11-01-2018
~???:
Nie za bardzo rozumiem w jakim celu powstało to Liceum, chyba tylko to aby co niektórzy nauczyciele na czele z Panem dyrektorem mieli tam pracę. O poziomie nawet nie ma co wspominać, zresztą widać kto tam chodzi.
11-01-2018
~lo:
dodaj jeszcze do liceum chodzi wiekszośćlol z poza naszej gminy i my im za to płacimy kosztem nas
11-01-2018
~Darek:
Liceum: 1,78 mln (2 klasy)Gimnazjum: 2,26 mln (dwa roczniki po pięć klas)
11-01-2018
~Babinicz:
Płacimy 900 tys. zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który rozdzieli 800 tys. zł środków pomocowych. Smutna prawda o tym jak państwo marnuje nasze pieniądze.
11-01-2018
~Babinicz:
Jeśli gmina ma 52 mln długu to Straż Gminna jest do rozwiązania w pierwszej kolejności.Szkoda ludzi, ale powołanie SG to nie była odpowiedzialna decyzja.
01-01-2018
~mieszkanka:
jestem za rozwiazanie tej organizacji nierobów
01-01-2018
~mieszkaniec:
Straż wiejska nic nie robi bo nie ma tam komu pracować. Od kilku miesięcy są ogłoszenia o naborze ale brak chętnych. Ogłoszenie nawet jest w pośredniaku w Pruszkowie. Ta formacja jest źle zarządzana przez obecnego komendanta, który dostał ten stołek nie zupełnie za darmo. Strażnicy zamiast patrolować gminę to siedzą przed monitoringiem i spisują kierowcó łamiących przepisy ( zakaz postaju, zakaz wjazdu ciężarówek) i przesyłają dane do policji w Nadarzynie bo sami nie mogą takich spraw prowadzić. Robią pod górę policjantom. Jeśli tak ma wyglądać poprawa bezpieczeństwa w gminie Nadarzyn, to niech pan komendant zrezygnuje z dalszego kierowania ta strażą albo niech straż zostanie rozwiązana.  więcej
30-12-2017
~lol:
właśnie po co ta staż? pracują w normalnych godzinach a po poł. i wieczorek jak sa potrzebni to ich nie ma ,nic nie robia ,dać na 2 policjantów kasę dodatkowo to przynajmniej się przydadzą
30-12-2017
~Mieszkaniec:
Na dzień dobry zlikwidowałbym straż wiejską i bańka oszczędności od ręki...
30-12-2017
~Do Wolica:
Placyko-Silownia przy Przedszkolnej pozarastana, sruby odpadaja, na lawce zywiczne kleidlo. A zuczki kopia pileczke noca na nowym boisku ;)
30-12-2017
~Wolica:
A co z Wolica wiekszosc ulic w wodzie bez rowów melioracyjnych plac zabaw usytuowany po drugiej stronie trasy zeby dzieci nie niszczyły.
29-12-2017
~Budżet jest kretyński:
Co za drań tak ułożył ten budżet, że dla Ruśca, Kajetan i Starej Wsi są przeznaczone ochłapy, lub zupełnie nic? Co za skończony kretyn wytworzył taki gniot? Jakim trzeba być imbecylem, żeby wywalać pieniądze na trzeciorzędne inwestycje a pomijać kluczowe potrzeby tych trzech dynamicznie rozwijających się wsi?  więcej
29-12-2017
~Wolica:
Pytanie ile kosztuje utrzymanie sołtysa z rozdzieleniem kosztu funkcjonowania i pieniędzy za zbieranie podatków. Cz radny syn sołtysa nie ma wpływu na podwyższanie tego kosztu dla dobra swego ojca sołtysa. To trzeba zbadać!
29-12-2017
~Igor:
Wydatki na administrację 770 pln na głowę jednego mieszkańca...
29-12-2017
~Igor:
Jeśli czyta to ktoś z przyszłych decydentów to niech przeznaczy te pieniądze na parking w lepszej lokalizacji. W planowanej lokalizacji mało kto z niego będzie korzystał. Nawet jeśli mielibyśmy stracić duże dofinansowanie.
29-12-2017
~Igor:
Ten projekt "Parkuj i jedź" koło budynku urzędu gminy to nie wiem kto zaprojektował. Na tyłach Urzędu Gminy jest duży parking. Tu jeszcze chcą dokładać kolejny na 150 samochodów gdzieś na uboczu... Nie dość że grzybostwo wybudowało makabryczną siedzibę gminy to jeszcze chcą dokładać betonowy wygon... Niech to ktoś zastopuje póki czas. Parking (2-3 kondygnacje) powinien powstać w okolicach rynku w Nadarzynie. Tam jest przystanek autobusowy i brak miejsc parkingowych dla osób które na co dzień załatwiają swoje sprawy. Moim zdaniem 4,6 miliona wyrzucone w błoto.   więcej
29-12-2017
~mieszkanka:
ja nie rozumiem jak można z naszej kasy mimo wielu próśb mieszkańców nie budować państwowych przedszkoli tylko dawać kilka milonów prywatnym gdzie i tak wielu mieszkańców nie tać jest tam posłać dziecko i zapłacić 900 zł i gmina jeszcze drugie tyle im dopłaca .gdzie w państwowym to koszt kilka razy mniejszy .I gdzie tu logika ktoś chce mieć prywatne przedszkole to niech sobie je utrzymuje ale czemu za nasze innym prywatnym przedsiębiorcom gmina nie dopłaca , tu jest złe prawo .Trzeba zadbać o to aby powstawały państwowe przedszkola na które będzie stać każdą rodzinę   więcej
29-12-2017
~!@#:
Założenia budżetowe to jawna kpina z mieszkańców, potwierdzenie marnotrawstwa, niegospodarności i braku transparentności w wydawaniu naszych wspólnych środków.
29-12-2017
~Do no i teraz:
Tylko wiesz że 2018 rok jest rokiem wyborczym i wszystko było tak planowane żeby najwięcej inwestycji było ukończone przed wyborami. Niektore z tych inwestycji powinny być zrobione w 2017 roku ale nie starczyło kasy i przeniesione zostały na rok kolejny. A Obawiam sie że na niektore nie starczy kasy także w 2018. W GN nigdy nie robiło się czegoś dla sprawy tylko aby zamanipulować mieszkańcami kosztem dlugów i bylejakości tych inwestycji.  więcej
29-12-2017
~STARA WIEŚ:
jak od wielu lat - brak inwestycji mimo, że to drugie sołectwo pod względem liczby mieszkańców. Mam nadzieję, ze po wyborach to się w końcu zmieni!!! Materiał super przedstawiony! Czytelny nawet dla laika. gratulacje dla autora.
29-12-2017
~Walendów:
ul Kaczeńców kolejny rok została pominięta,mieszkańcy dalej będą lgnąć w błocie.
29-12-2017
~no i teraz:
No i teraz mi powiedzcie... czy rzeczywiście w gminie nic się nie robi? nic się nie inwestuje? Bo jak dla mnie tych inwestycji jest od groma. Wiem wiem, opozycja zaraz się do czegoś przyczepi...
29-12-2017
~ania:
Na ochronę powietrza zaplanowano 1 154 000 zł. Czy to koszt wyniesienia śmieciowiska poza teren gminy?
 
Copyright © 2010 - 2019 Nadarzyn.tv
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. DALSZE ROZPOWSZECHNIANIE ARTYKUŁÓW, ZDJĘĆ, FILMÓW, TYLKO NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PORTALU