4 grudnia 2021, imieniny obchodzą: Barbary, Krystiana, Berny

~Ale pijar i pijaka to wójt ma.
18:04 04-12-2021
~Powiem tak..
18:03 04-12-2021
jest to czwarta gmina w której mi przyszło mieszkać. Ale czegoś takiego... więcej »
~Powiem tak..
18:01 04-12-2021
jest to czwarta gmina w której mi przyszło mieszkać. Ale czegoś takiego... więcej »

Działalność Banku Spółdzielczego zawieszona

Komentarzy (144)
21-10-2016

A jednak to był ostatni oddech Banku Spółdzielczego. Taką informację klienci banku otrzymają na ich stronie:

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zawiesiła z dniem 21 października 2016 r. działalność Banku Spółdzielczego w Nadarzynie oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tego banku spółdzielczego.

Ustawowy obowiązek wydania decyzji na podstawie art. 158 ust. 2 ustawy Prawo bankowe jest związany z faktem, że Bank Spółdzielczy w Nadarzynie nie reguluje swoich zobowiązań wobec klientów w zakresie wypłaty środków. W dniu 20 października 2016 r. zarząd Banku Spółdzielczego w Nadarzynie poinformował KNF „o zaistnieniu okoliczności wskazanych w art. 157f oraz art. 158 ustawy Prawo bankowe w zakresie zagrożenia upadłością, w szczególności z powodu braku możliwości regulowania przez bank wymaganych zobowiązań wobec klientów”.

Jednocześnie KNF jednogłośnie ustanowiła w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie z dniem 21 października 2016 r. zarząd komisaryczny w składzie: Pani Małgorzata Korsakowska–Słowik (przewodnicząca), Pani Krystyna Chlebowska (członek), Pan Edward Gałecki (członek). 
 
Utrata płynności

W kwietniu 2016 r., po informacjach medialnych o niekorzystnej sytuacji Banku Spółdzielczego w Nadarzynie, z banku nastąpił niekontrolowany odpływ depozytów. W okresie od 15 do 21 kwietnia 2016 r. stan bazy depozytowej obniżył się o 72,1 mln złotych, z 239,9 mln złotych do 167,8 mln złotych.

Pod koniec września 2016 r. pojawiły się publiczne informacje o zatrzymaniu przez organy ścigania byłych członków zarządu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. W okresie od 27 września do 19 października 2016 r. nastąpiło dalsze zmniejszenie bazy depozytowej o 22,6 mln złotych, z 163,2 mln złotych do 140,6 mln złotych.

Łączne obniżenie bazy depozytowej Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w okresie od 15 kwietnia do 19 października 2016 r. wyniosło 99,3 mln zł i spowodowane było wycofaniem środków przez klientów banku. Ostatecznie doprowadziło to do trwałej i nie dającej się odwrócić utraty płynności płatniczej przez bank.

Rola banku zrzeszającego

Bank Spółdzielczy w Nadarzynie podlegał obowiązkowi zrzeszenia w strukturach SGB–Banku SA, ale nie był członkiem Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB, tym samym nie posiadał dostępu do spółdzielczych środków wsparcia finansowego dostępnych członkom systemu ochrony. Bank zrzeszający wspierał Bank Spółdzielczy w Nadarzynie pomocą płynnościową od kwietnia 2016 r., a na początku października 2016 r., w związku ze wzmożonymi wypłatami depozytów w reakcji na doniesienia medialne, SGB–Bank SA zwiększył limit przyznanego Bankowi Spółdzielczemu w Nadarzynie kredytu płynnościowego. Jednak ze względu na dalszy odpływ depozytów, nasilające się negatywne reakcje klientów i brak możliwości ustanowienia na rzecz SGB–Banku SA dodatkowych efektywnych zabezpieczeń kredytu, bank zrzeszający nie znalazł formuły dalszego zwiększenia pomocy płynnościowej do poziomu odpowiadającego wypłatom środków przez deponentów.
Analizy w zakresie możliwości przejęcia Banku Spółdzielczego w Nadarzynie prowadzone przez najsilniejsze banki spółdzielcze działające na Mazowszu nie zakończyły się podjęciem przez te banki decyzji o przejęciu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. 

Ze względu na jednoznaczne i trwałe stanowisko banku zrzeszającego co do braku możliwości dalszego wsparcia płynnościowego Banku Spółdzielczego w Nadarzynie oraz braku możliwości przejęcia Banku Spółdzielczego w Nadarzynie przez SGB–Bank SA, jedyną możliwością wynikającą z przepisów prawa było poinformowanie o zagrożeniu upadłością organu przymusowej restrukturyzacji banków w Polsce, tj. BFG.

Brak przymusowej restrukturyzacji

W dniu 9 października 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, stanowiąca transpozycję unijnej dyrektywy 2014/59/UE. Na mocy nowej ustawy Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) otrzymał kompetencje umożliwiające przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji banków (resolution).
W dniu 19 października 2016 r. KNF, działając na podstawie art. 157f ust. 1 ustawy Prawo bankowe w związku z art. 101 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o BFG, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, jednogłośnie postanowiła o poinformowaniu BFG, że Bank Spółdzielczy w Nadarzynie jest zagrożony upadłością i brak jest przesłanek wskazujących, że działania nadzorcze lub działania tego podmiotu pozwolą we właściwym czasie usunąć to zagrożenie. W dniu 20 października 2016 r. BFG przekazał KNF informację, że w ocenie BFG nie zostały spełnione przesłanki wydania decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Banku Spółdzielczego w Nadarzynie ze względu na brak spełnienia przesłanki interesu publicznego, tj. spełnienia co najmniej jednego z celów przymusowej restrukturyzacji, czyli utrzymania stabilności finansowej, ograniczenia zaangażowania funduszy publicznych, zapewnienia kontynuacji realizowanych przez podmiot funkcji krytycznych, ochrony deponentów lub ochrony środków powierzonych podmiotowi przez jego klientów. Brak przymusowej restrukturyzacji oznacza, zgodnie z treścią art. 158 ustawy Prawo bankowe, prawny obowiązek zawieszenia działalności Banku Spółdzielczego w Nadarzynie i wystąpienia do sądu z wnioskiem o jego upadłość, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z BFG.

Działania KNF

W wyniku zidentyfikowania przez inspekcję KNF nieprawidłowości w działalności Banku Spółdzielczego w Nadarzynie, w tym dotyczących ujawnienia zobowiązań banku nie wskazanych w sprawozdaniach finansowych banku, KNF złożyła do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie w dniu 4 lutego 2016 r. zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez były zarząd Banku Spółdzielczego w Nadarzynie przestępstw z art. 296 § 1a kodeksu karnego, art. 77 pkt 1 i 2 ustawy o rachunkowości i art. 171 ust. 4 w związku z art. 71 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Postępowanie karne jest obecnie prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie – sygnatura akt PA VI Ds. 17.2016.
Ustalenia kontroli KNF były też podstawą do skierowania do Banku Spółdzielczego w Nadarzynie szczegółowych zaleceń, m.in. w zakresie pełnego przeglądu portfela kredytowego, zobowiązania banku do opracowania programu postępowania naprawczego, poinformowania Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) o zastrzeżeniach do pracy biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe banku i udzielenia zarządowi banku upomnienia, co doprowadziło do dokonania przez radę nadzorczą zmian w składzie zarządu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. Od jesieni 2015 r. Bank Spółdzielczy w Nadarzynie działał z nowymi władzami wspieranymi przez bank zrzeszający. W wyniku zaleconego przez KNF przeglądu portfela kredytowego stwierdzono konieczność przeklasyfikowania do wyższej kategorii ryzyka zaangażowań banku na łączną kwotę 108,4 mln złotych.

Sytuacja finansowa Banku Spółdzielczego w Nadarzynie była omawiana przez Komitet Stabilności Finansowej (KSF), w skład którego oprócz Przewodniczącego KNF, wchodzą: Minister Finansów (MF), Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

Rozważając możliwość wcześniejszego wprowadzenia w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie zarządu komisarycznego, KNF uwzględniła stanowisko banku zrzeszającego wskazujące, że w banku ustanowiono już zarząd składający się z nowych osób, a wprowadzenie zarządu komisarycznego mogłoby pogłębić negatywne reakcje klientów i problemy płynnościowe Banku Spółdzielczego w Nadarzynie korzystającego ze wsparcia płynnościowego SGB–Banku SA.
Gwarancje depozytów BFG

Według stanu na dzień 19 października 2016 r. wartość depozytów zgromadzonych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie wynosiła 140,6 mln złotych, bank prowadził 8,1 tys. rachunków.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o BFG, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, wypłaty środków gwarantowanych powinny być dokonane przez BFG w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości banku spółdzielczego, co w przypadku Banku Spółdzielczego w Nadarzynie nastąpi w dniu 24 października 2016 r. (poniedziałek). W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danym banku, z wyłączeniami wskazanymi w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o BFG, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów są dostępne w serwisie internetowym BFG.
 
Sytuacja sektora banków spółdzielczych

Ogólna sytuacja bankowości spółdzielczej w Polsce jest stabilna. Łączny współczynnik kapitałowy banków spółdzielczych wyniósł na koniec I półrocza 2016 r. 17,4%, a współczynnik Tier I osiągnął 15,9%. Wynik finansowy netto sektora banków spółdzielczych w I półroczu 2016 r. wyniósł 355,4 mln złotych. Jednostkowe zdarzenia o charakterze incydentalnym nie wpływają na stabilność sektora. Czynnikiem wspierającym bezpieczeństwo sektora jest utworzenie przy zrzeszeniach systemów ochrony instytucjonalnej (IPS), co pozwoliło na zwiększenie efektywności systemów kontroli wewnętrznej, systemów jednolitego zarządzania ryzykiem kredytowym oraz wdrożenie mechanizmów wzajemnej kontroli i pomocy zakresie wypłacalności oraz płynności. Wielkość środków dostępnych uczestnikom obu systemów ochrony stanowi 5,36 mld złotych  na wsparcie płynnościowe oraz 567 mln złotych na wsparcie kapitałowe. Liczba uczestników systemów ochrony stale rośnie – z 560 banków spółdzielczych 470 banków jest już uczestnikami IPS. Bank Spółdzielczy w Nadarzynie nie był uczestnikiem Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB.

źródło: bsnadarzyn.pl

Komentarze:
26-10-2020
~Przebudzony:
Grzyb i Muchalski to tylko zwykłe pionki na szachownicy finansowej . Oprócz nich są przecież poważniejsze figury które nigdy nie ujawnią się na początku rozgrywki... a gra dopiero się zaczęła...
25-10-2020
~Przebudzony:
w ostatnim czasie z budżetu państwowej kasy znika 370 mln złotych na respiratory Oczywiście lecz nie do końca jest to oczywista suma... można ją pomnożyć(nie oficjalnie) razy cztery. Znikające kwoty są bardzo szybko transferowane bardzo daleko...
25-10-2020
~Ciekawy wpis, słuszne spostrzeżenia.:
24-10-2016~Gmina prawie bankrut przez infantylne rządy Grzyba i Muchalskiego:Pewnie za chwilę podzieli los banku, który został doprowadzony do upadłości, przez Grzyba z PSL i Muchalskiego.
25-10-2020
~Przebudzony:
witajcie to bardzo ciekawy zbieg okoliczności z upadłością ,,akurat tego banku,, ...Mianowicie jedna ze scen do serialu ,,Oficer,, była kręcona właśnie w Nadarzynie i jak w serialu również w rzeczywistości ten że bank ogłasza upadłość w specyficznych okolicznościach. Czy to nie ciekawa zbieżność sytuacji  więcej
26-10-2016
~Ratujmy BS w Nadarzynie:
Dziś o 19.00 w OSP w Nadarzynie spotkanie klientów i udziałowców Banku Spółdzielczego w Nadarzynie https://www.facebook.com/events/628926297279142/
25-10-2016
~do poprzednika.:
to znaczy jakie te opłaty?
25-10-2016
~przychodzi listonosz:
wrzuca list ,reklama banku Tarczyńskiego ,czytam no super oferta zapraszają do przejścia do nich i założenia rachunku ,dalej podają kwoty obsługi....zgrozo już tak wysokich opłat to od 15 lat nie widziałam i oni chcą aby do nich przejść jak mam kilka razy tańszy bank (ciekawiło mnie jak długo sie u nas utrzymają z takimi wygórowanymi opłatami).Po kilku tygodniach bach trach BS Nadarzyn bankrutuje dziwnie mi to zapachniało ..a teraz wychodzące afery i co jeszcze ....  więcej
24-10-2016
~Gmina prawie bankrut przez infantylne rządy Grzyba i Muchalskiego:
Pewnie za chwilę podzieli los banku, który został doprowadzony do upadłości, przez Grzyba z PSL i Muchalskiego.
23-10-2016
~klient banku:
nie mogę patrzeć na te mordy gminne
23-10-2016
~z gminy:
W urzędzie był spory ubaw na wieść o klapie banku w rynku.
23-10-2016
~Do ratujmy BN,:
Ile wódki wypiłeś z grubasem pisząc takie dyrdymały
23-10-2016
~Konferencja Ministerstwa Środowiska Jana Szyszki ...:
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/400-tys-zl-na-konferencje-ministra-z,186,0,2177210.html
23-10-2016
~Robert:
Przeczytajcie sobie poniżej wpisy z 21.10 Zaratustry, Krzysztofa i Karola, oraz Wieloletniego Mieszkańca z 22.10 - i wszystko będzie jasne.
23-10-2016
~do: Skandal:
To na razie jest poczatek. Glosowac na " uczciwych ponad podzialami "
23-10-2016
~Skandal.:
A my stoimy w kolejkach od kilku dni za swoimi pieniędzmi, bo Grzyb z Muchalskim doprowadzili do upadłości bank w Nadarzynie.
23-10-2016
~Prywatne inwestycje tez powstaly w Dylewie a nie gminie Nadarzyn.:
23-10-2016
~Ale za to wypromowali i postawili na nogi bank Tarczyn.:
23-10-2016
~Prowadzą rabunkową gospodarkę w naszej gminie.:
Gminę zadłużyli na kilkadziesiąt milionów i zniszczyli nasz bank.
23-10-2016
~Dobra rada:
Banku Tarczyński zanim udzielisz kilku milionów kredytu na hektar ziemi w "koziej d..e" sprawdź czy aby na pewno jest tam zadeklarowana ropa naftowa, żwir
23-10-2016
~Nawet Janusz Piechociński wspiera Bank w Tarczynie:
http://www.bstarczyn.pl/galeria.php
23-10-2016
~Co ma do powiedzenia Grzyb i Muchalski w sprawie BS Nadarzyn?:
Byli z zatrzymanymi prezeskami bardzo blisko.
23-10-2016
~ 22-10-2016 ~toff: ma pan rację:
Wóz z gnojem podstawić, posadzić ich na kope i wywieźć ich z gminy.
23-10-2016
~jak nie zapłacisz w terminie:
To na pewno wójt ściągnie przez urząd skarbowy razem z odsetkami,do tego jest zdolny.
23-10-2016
~Kiedy upadnie bank Tarczyn?:
23-10-2016
~gdzie te dawne dobre czasy:
Nas zwykłych mieszkańców czekają utrudnienia i niewygoda. Trzeba będzie odstać w kolejce na poczcie, a dla starszych to w dodatku daleko. Ludzie już nie wierzą i w ten bank w klitce po sklepie. Ani w ten "punkt pocztowy".Bankomaty nieczynne. Nadarzyn to teraz prawdziwa wieś.   więcej
23-10-2016
~do~toff::
Aleś Ty mądry ... chyba wszystkie rozumy zjadłeś
23-10-2016
~3,18:
Wszystko się sypie, wszystko. Kamieni kupa zostanie po tych dwóch...
23-10-2016
~Gdzie i komó tżeba wleźć rzeby dostać zezwolenie na chandel gorzałom ?:
22-10-2016
~Ratujmy BS Nadarzyn:
Pamiętajmy, że jako klienci i udziałowcy Banku możemy wystąpić z wnioskiem o ukaranie Rady Nadzorczej za działanie na szkodę Banku, czyli nas. To Rada Nadzorcza, jak sama nazwa wskazuje, nadzoruje działania Zarządu.Z ważnych informacji:Cały zarząd ponad rok temu dostał upomnienia od KNF, za nieprawidłowości, wykazane w trakcie kontroli. Warto zauważyć, że KNF miał do wyboru gorsze kary, takie jak: kary finansowe, i w dalszym czasie wniosek o odwołanie z funkcji. Ze stanowiska decyzją RN zwolniono tylko prezes. Pozostałe dwie osoby pracowały dalej. Do zarządu oddelegowano członka Rady Nadzorczej.Zarząd był zmieniany kilkakrotnie. W lutym tego roku, w marcu i w czerwcu.Od września do lutego pełniącą obowiązki prezesa była osoba, która dostała upomnienie od KNF, a co więcej ma statut podejrzanej w toczącym się śledztwie, o którym tak głośno było pod koniec września. Mimo to nadal pracuje w banku. Dlaczego?Pan oddelegowany z RN do Zarządu, do 21 października był w zarządzie, również ma statut podejrzanego!Czemu Rada Nadzorcza pozwoliła na pracę w Zarządzie osobom upomnianym przez KNF i osobom z postawionymi zarzutami?  więcej
22-10-2016
~Obserwator z kradiejowa przez przypadek widzi łajdacto i pijaństwo, czyli grzech rozpusty.:
Dzisiaj Andrzej jest na Wolicy, bo światła się swiecom i nie można mu przerywać, bo zażył leki typu vigra i pewnie sobie troszkę igra.
22-10-2016
~Lepiej niech się nie modli:
bo odsetki urosną.
22-10-2016
~Prosimy:
A może ksiądz Andrzej z Nadarzyna pomodli się za kredytobiorców.
22-10-2016
~ 22:43:44 ~Taka władza jak dziś w Nadarzynie, to przekręt na wieki.::
Anen
22-10-2016
~Taka władza jak dziś w Nadarzynie, to przekręt na wieki.:
Władza gminna rodem z PSLu, kpi sobie z klientów banku w Nadarzynie, nie mogących odebrać swojej pensji, lub emerytury. Władza gminna ma swoje konta gdzie indziej i śmieje się ze spóźnialskich, co nie wycofali swoich pieniędzy.
22-10-2016
~Kuwa Janek w końcu bedziemy mieli za darmo.:
Bank upadł to i spłata się nie należy.
22-10-2016
~DO kasia:
Muchalski to specjalista od wszystkich problemów w gminie i nie jednej pannie już pomógł, może spróbój do niego. Za 9 miesięcy okaże się czy pomógł tobie, bo wiesz że kredyt ma swój czas, nawet gdy jest obiecane zerowe oprocentowanie.
22-10-2016
~Kuwa macie jak w banku.:
Spłatę kierujcie do wójta, on lubi zarządzać gotówką i na pewno się tym zajmie.
22-10-2016
~kasia:
do 25-go musze zaplacic rate kredytu ale nie mam z czego bo mam zablokowane konto.myslicie ze będą naliczać odsetki jak spoznie się kilka dni ze splata?gdzie mam to wogole zaplacic?
22-10-2016
~Może spotkajmy się u wójta w gabinecie?:
To logiczne by problem rozwiązywać od miejsca gdzie się zaczął.
22-10-2016
~do 18:41:14 ~Jolka czyli zielarka::
Najlepiej okrakiem.
22-10-2016
~toff:
Są dwa takie miejsca: Urząd Gminy i kościół, obydwa są własnością mieszkańców i tylko administrowanych przez urzędników. Co do taczek to w tradycji polskiej wsi do tego służył wóz z gnojem, mamy teraz XXI wiek i ciężko by je było znaleźć ale rozrzutnik do obornika to widziałem.  więcej
22-10-2016
~Ratujmy BS Nadarzyn:
Drodzy! Szukamy miejsca, w którym moglibyśmy się spotkać, najlepiej w Nadarzynie, w najbliższy poniedziałek, ok 19.00, czy macie jakieś pomysły?Wchodźcie na https://www.facebook.com/ratujmybsnadarzyn/ i udostępniajcie znajomym
22-10-2016
~Jolka czyli zielarka:
Zielarka na razie będzie blokowała nowe skrzyżowanie w Krakowianach, żeby premia wpadła od grubasa.
22-10-2016
~Fakt:
Bank w Nadarzynie upadł przez Grzyba i Muchalskiego.
22-10-2016
~do jolka :
Witam Z tego co wiem to pracujesz w G N jako inspektor tu jesteś prowokator.
22-10-2016
~Ratujmy BS Nadarzyn:
https://www.facebook.com/ratujmybsnadarzyn/
22-10-2016
~Ratujmy BS Nadarzyn:
Udziałowcy! Klienci banku! Mieszkańcy gminy Nadarzyn, Żabiej Woli, Jaktorowa!Dziś już wiemy, że właśnie odwołana przez zarząd komisaryczny Rada Nadzorcza oraz Zarząd BS Nadarzyn działały wbrew jego interesowi. Okłamywali do samego końca, nie tylko klientów, ale też pracowników banku, mówiąc że wszystko jest wspaniale.Sprawy, o których dowiedzieliśmy się ostatnio, dotyczące zarzutów dla byłego zarządu nie mogą doprowadzić do upadłości banku, toczy się postępowanie, prokuratura prowadzi śledztwo, niech nie odbija się to na nas, na udziałowcach, klientach, mieszkańcach.Dla całej lokalnej społeczności od zawsze Bank Spółdzielczy był godny zaufania. Każdy klient traktowany był indywidualnie. Mógł liczyć na zrozumienie w trudnych sytuacjach życiowych.Bank wspierał lokalną kulturę (Nadarzyński Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Żabiej Woli) sport, Straż Pożarną, szkoły, lokalnych przedsiębiorców.Bank należy do nas. Jest nas 966 członków! Jesteśmy spółdzielnią, nie zapominajmy o tym!Już chodzą plotki, że po załatwieniu formalności przez syndyka, bank zostanie przejęty przez bank komercyjny (z zagranicznym kapitałem??)KNF napisał w decyzji o zawieszeniu działalności BS Nadarzyn, że taka decyzja nie godzi w interes publiczny. Czyli co? Wszyscy, którzy podpisali się pod tą decyzją, z Panem Ministrem Morawieckim na czele (oraz przedstawiciele NBP, KNF i BFG) uważają, że nasz interes nie jest ważny? Nie jesteśmy tak bogaci, żeby liczyć się z naszym zdaniem??NIE MOŻEMY SIĘ NA TO ZGODZIĆ!Wkrótce podamy propozycje daty i miejsca spotkania.Podpisano:Członkowie BS Nadarzyn  więcej
22-10-2016
~do jolka !:
A Pani co zrobiła w sprawie Hetmana ? Krzykaczy i pseudo-doradców jest bardzo wielu, tylko do roboty jest mało ludzi. Proszę zorganizować protest, chętnie przyjdziemy.
22-10-2016
~Jolka do miecio:
Super informacja! Czuję się zupełnie przekonana i uspokojona. Wszystko pod kontrolą, Zieloni działają. Jak działają? Tak jak zwykle: nie widać efektów.
22-10-2016
~Mafia:
22-10-2016
~Z pijakiem plan jest taki:
Prokurator wyśle oskarżenie do sądu najpóźniej jak się da. Potem "obłożony praca sąd" wyznaczy termin na połowę grudnia. W grudniu sędzia się rozchoruje i przełożą sprawę na marzec. itp. itd.
22-10-2016
~Ale jaja jak arbuzy :
Z moich informacji BN czyli budynek przejmie BANK SPÓŁDZIELCZY TARCZYN na jesieni w 2017 r.
22-10-2016
~Wyborca:
PSLowiec rozje..ał bank w Nadarzynie i jak tu głosować na PSL?
22-10-2016
~Miecio:
Jolu w Otwocku śmieciarze są juz od 2003 roku i tam jest też RIPOK u Nas narazie nic nie widać ale proszę wierzyć obieg dokumentów jest wielki. Na blokowanie mam nadzieje ze nie bedzie trzeba ale jak bedzie to bedą wielkie
22-10-2016
~Maria:
O wypraszam to sobie, proszę nie wspominać na stronie z bankiem, o jakiejś marnej pijaczynie.
22-10-2016
~Przepraszam że może nie na temat, na tej stronie.:
Kiedy osądzą pijaka.
22-10-2016
~do jolka:
Hetman jest na wylocie, my zieloni jak nas nazywasz zadbaliśmy o to i nikt nie musi protestować, bo zaraz Hetmana nie będzie.
22-10-2016
~jolka:
Dzisiaj kolejny już raz mieszkańcy Otwocka protestowali blokując drogi przeciwko tamtejszemu śmieciowisku. A w Nadarzynie cisza i spokój, nikt nie protestuje. Zieloni siedzą w domu i mają wszystko w głębokim poważaniu. Pewnie przypomna sobie o nas, mieszkańcach przed wyborami. Taka postawa zasługuje na wyrazy najwyższego uznania i gwarantuje murowany sukces w kolejnym starciu z grzybem i pijakiem. Brawo Zieloni z Nadarzyn!  więcej
22-10-2016
~Jaka ropa? jaki Żwir?:
Te działki są obok serwitutu . Tam ludzie od zawsze glinę wydobywali.
22-10-2016
~Moje konto jest zablokowane.:
Przez niego bank upadł.
22-10-2016
~Grzyb to kłamca , oszust.:
22-10-2016
~Oni pierwsi wiedzieli o kłopotach i nawet hale sprzedali by zatrzeć ślady kredytu:
W jednym wniosku pomysłowy gościu wpisał, że jak robili badania geotechnicy w 2005r. to wykryli pod jego hektarem ogromne pokłady węglowodorów (ropa naftowa), ale ktoś przytomniejszy w banku powiedział, że to nie przejdzie i niech lepiej wpisze, że tam jest od cholery żwiru. No i przeszło, bo grubas to potwierdził.  więcej
22-10-2016
~Panie radny Perzyna co pan na to.:
Może losowo wybrać na przykład jakiegoś radnego i jego rodzinę i pokazać jak brali kredyty, na jaką kwotę i jakim chłamem zabezpieczali kredytowane miliony. Podać to do publicznej wiadomości i osądzić.
22-10-2016
~Nie macie szans póki grzyb wójtem.:
Nie uratujecie banku skoro wójt i vice, postawiają wam nogę.
22-10-2016
~To Pan P. z Woli Krakowiańskiej taki biznesmen?:
22-10-2016
~Do 14:42:34 ~Ratujmy BS Nadarzyn:
Cel macie szczytny. Owszem wasze wielkie nieszczęście, że wójt i zastępca , z którymi tak blisko dotąd współpracowaliście - teraz gdy staliście nad przepaścią to was w tę przepaść popchnęli z kamieniem u szyi. Ale na początek to chyba trzeba powiedzieć o wszystkich grzechach i ujawnić wszsytkie niekorzystne umowy kredytowe, i osoby, które lobbowały za ich udzieleniem. Trzeba się oczyścić i pokazać wszystkich zaangażowanych w upadek banki. Tego wymaga byśmy wam ponownie zaufali. Wyjaśnijcie też komu i dlaczego były udzielane kredyty na rzecz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w naszym BS Nadarzyn.  więcej
22-10-2016
~Dobre, dobre.:
Kobiety poszły do więźnia, a winni chodzą po wolności.
22-10-2016
~Wyprowadzi z banku aktywa jak on potrzebował pomocy.:
To tak , jak by topił się w wodzie człowiek, a stojący na brzegu, rzucił mu koło ratunkowe z betonu. Za upadek banku spółdzielczego w Nadarzynie, odpowiedzialni są wójt gminy Nadarzyn Janusz Grzyb z PSL i jego zastępca Muchalski Tomasz.
22-10-2016
~Taka historyjka prawdziwa - byli i tacy kredytobiorcy niestety.:
Radny Gminy Nadarzyn Jan P. pewnego dnia(kilka lat temu) zwrócił się do Pana Mietka (członka BS Nadarzyn) by ten podżyrował kredyt synowi Pana Jana P. Na co kompletnie zaskoczony Pan Mietek zapytał się pana Jana P. cyt. "Janek, ale to przecież Twój syn to Ty mu podżyruj ten kredyt." Na co pan Jan P. odpowiedział Panu Mietkowi. cyt. "Jak Ty mu podżyrujesz to On Tobie odda, a jak ja mu podżyruję to on mi tych pieniędzy nigdy nie odda". Pan Mietek na to co usłyszał to zaniemówił... Ówczesna prezeska opowiadała tę (dla mnie wielce komiczną) historię z wielką dezaprobatą.  więcej
22-10-2016
~Do 14;39;27:
(Dziwny ten świat) Niemen.Myślę i myślę i nic nie wymyślę. Ukradli około 100 mil. i cisza w telewizji
22-10-2016
~Ratujmy BS Nadarzyn:
https://www.facebook.com/ratujmybsnadarzyn
22-10-2016
~Ratujmy BS Nadarzyn:
Udziałowcy! Klienci banku! Mieszkańcy gminy Nadarzyn, Żabiej Woli, Jaktorowa!Dziś już wiemy, że właśnie odwołana przez zarząd komisaryczny Rada Nadzorcza oraz Zarząd BS Nadarzyn działały wbrew jego interesowi. Okłamywali do samego końca, nie tylko klientów, ale też pracowników banku, mówiąc że wszystko jest wspaniale.Sprawy, o których dowiedzieliśmy się ostatnio, dotyczące zarzutów dla byłego zarządu nie mogą doprowadzić do upadłości banku, toczy się postępowanie, prokuratura prowadzi śledztwo, niech nie odbija się to na nas, na udziałowcach, klientach, mieszkańcach.Dla całej lokalnej społeczności od zawsze Bank Spółdzielczy był godny zaufania. Każdy klient traktowany był indywidualnie. Mógł liczyć na zrozumienie w trudnych sytuacjach życiowych.Bank wspierał lokalną kulturę (Nadarzyński Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Żabiej Woli) sport, Straż Pożarną, szkoły, lokalnych przedsiębiorców.Bank należy do nas. Jest nas 966 członków! Jesteśmy spółdzielnią, nie zapominajmy o tym!Już chodzą plotki, że po załatwieniu formalności przez syndyka, bank zostanie przejęty przez bank komercyjny (z zagranicznym kapitałem??)KNF napisał w decyzji o zawieszeniu działalności BS Nadarzyn, że taka decyzja nie godzi w interes publiczny. Czyli co? Wszyscy, którzy podpisali się pod tą decyzją, z Panem Ministrem Morawieckim na czele (oraz przedstawiciele NBP, KNF i BFG) uważają, że nasz interes nie jest ważny? Nie jesteśmy tak bogaci, żeby liczyć się z naszym zdaniem??NIE MOŻEMY SIĘ NA TO ZGODZIĆ!Wkrótce podamy propozycje daty i miejsca spotkania.Podpisano:Członkowie BS Nadarzynhttps://www.facebook.com/ratujmybsnadarzyn/  więcej
22-10-2016
~do myśl logicznie:
spytaj się wójta
22-10-2016
~Myśl logicznie :
Dlaczego B N dawał miliony na fałszywe dokumenty
22-10-2016
~Turystyczna:
Nam ściągnął na głowę śmieci z Warszawy i zamienił nasze życie w horror. Wam doprowadził bank do upadłości , żeby kumpel miał więcej rachunków w swoim. Można go było wywalić na zbitą mordę w 2013r. można go wyło kopnąć w d..ę w 2014r. Kiedy ten Nadarzyn się wreszcie obudzi?  więcej
22-10-2016
~wieloletni mieszkańcu utrafiłeś w samo sedno sprawy:
22-10-2016
~Robert:
Przeczytajcie sobie wczorajsze wpisy Zaratustry, Krzysztofa i Karola - i wszystko będzie jasne.
22-10-2016
~pełny adres www:
http://wpolityce.pl/gospodarka/312691-zawieszono-dzialalnosc-kolejnego-banku-spoldzielczego-o-zlej-sytuacji-knf-wiedzial-co-najmniej-od-lutego-br-co-zrobiono-zeby-chronic-depozyty-klientow
22-10-2016
~http://wpolityce.pl/gospodarka/312691-zawieszono-dzialalnosc-kolejnego-banku-spoldzielczego-o-zlej-s:
"Zawieszono działalność kolejnego banku spółdzielczego. O złej sytuacji KNF wiedział co najmniej od lutego br. Co zrobiono, żeby chronić depozyty klientów? Można odnieść wrażenie, że za upadek Banku Spółdzielczego odpowiadają sami klienci, którzy masowo wypłacali depozyty z banku, a Andrzej Jakubiak i jego urzędnicy robili wszystko, żeby uratować instytucję finansową przed spektakularnym upadkiem."  więcej
22-10-2016
~Wieloletni mieszkaniec:
Od lat czytam wpisy pod artykułami, konfrontuję te informacje w rozmowach z różnymi mieszkańcami w tym z pracownikami gminy oraz osobami z otoczenia wójta, czytam lokalne gazety i broszury i mam b. głębokie wrażenie, że wójt bardzo zaszkodził naszej gminie. Wójt się chwali, jak to Nadarzyn się rozwinął :-) Rozwijaliśmy się przez ostatnie dwie dekady podobnie, jak po II w.św. satelicki PRL będący w bloku państw socjalistycznych. A powinniśmy się rozwijać, jak Holandia, Belgia, Włochy, czy Hiszpania. Polska przed II w.św. miła wskaźniki porównywalne do Hiszpanii i Włoch (nawet nieco lepsze)- a gdzie jest teraz??? Podobnie jest z Nadarzynem. Moglibyśmy mieć pewnie 30-40% więcej środków na inwestycje, gdyby wszystkie dotychczasowe inwestycje były racjonalne i nie były przepłacane (o jakości wykonania nie wspomnę). Jeśli wziąć pod uwagę racjonalizację wszystkich wydatków, w tym wydatki sztywne oraz koszty osobowe wynikające ze zbędnych etatów - pewnie moglibyśmy mieć ok. 50-60% więcej środków, które w racjonalny sposób moglibyśmy przeznaczyć na rozwój naszej gminy. Jak to usłyszałem od pewnej osoby z bliskiego otoczenia naszej lokalnej władzy: "Za co się nie wezmą, to spieprzą ale o własny interes to potrafią bardzo dobrze zadbać".  więcej
22-10-2016
~klient:
Czasy ciężkie. Gotówki w bankach niet. Przychodzi klient do banku, chce wypłacić pieniądze. Kasjer odpowiada:- A musi pan wypłacać gotówkę?- Czynsz muszę zapłacić.- To może przelewem?- Ale ja chcę coś też zjeść!- W restauracji może pan zapłacić naszą kartą kredytową...- Panie, ja chcę moją gotówkę! Nie chcę kart, przelewów! Oddajcie mi moje pieniądze! A jak chcę iść na dziwki to co?!Kasjer, pokazując na open-space pełen pracownic:- Wybierz pan sobie którąś, potrącimy z rachunku.   więcej
22-10-2016
~księgowa:
Czy Janek może wie kto kradł pieniądze z naszego banku?
22-10-2016
~Po obejrzeniu tego filmu uważam, że to sprawa dla prokuratury:
Wójt nadużywa swojego stanowiska i załatwia prywatne porachunki.http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/czy-wojt-gminy-nadarzyn-msci-sie-na-sklepikarzu/bcgsfc8
22-10-2016
~do mieszkanki:
Gdyby w naszej Gminie rządzili rdzenni mieszkańcy to tak by robili jak piszesz. A to są napływowi przybysze i nic z tego. Raz mogą być w tu raz tam. WSZYSCY wojtowie od samego początku są tu przybyszami.
21-10-2016
~Taczki !:
Pilnie potrzebne są dwie sprawne taczki na poniedziałek, na 10.00 na Mszczonowską 24 w Nadarzynie, oczywiście...
21-10-2016
~Taczki !:
Potrzebne są 2 taczki w poniedziałek na 10.00 na Mszczonowską 24.
21-10-2016
~Pacynka:
Toff nie panikuj nic nie tracisz, po niedzieli wszystkim będą wypłacać ich pieniądze z funduszu gwarancyjnego, no chyba że miałeś na koncie powyżej 100 tys ojro ;)
21-10-2016
~toff:
Szkoda ze jeszcze 20-go przyjmowali przelewy 2 tys. nie majątek przeżyje to ale jednak żal 120 godzin spędzonych w pracy zamiast poświęconych rodzinie. :(((((((((((((
21-10-2016
~mieszkanka:
gdyby nasza gmina była normalna i uczciwa to by dawała w pierwszej kolejności zarabiać i pracę lokalnej społeczności ,lokalnym przedsiębiorcom i oczywiście lokalnemu BANKOWI ,a nie obcym BO TYLKO LOKALNI PŁACĄ PODATKI DO SWOJEJ GMINY IM GMINA U NICH WIECEJ ZAKUPI TYM GMINA WIECEJ DOSTANIE PODATKU,I to jest uczciwa polityka ,teraz wiem czemu nasz bank mimo ,że dał niższą cenę w przetargu nie wygrał,Tak też działo sie z innymi startującymi podmiotami .Kto sprzeciwi się gminie teraz już widać upada bez komentarza dalej  więcej
21-10-2016
~Klawisz:
Z taki sivi to tylko do nas na Białołękę.
21-10-2016
~Zagadka czyje to CV:
W pierwszej pracy kradł na potęgę, więc go wywalili na zbity pysk. W drugiej pracy zdążył ukraść tylko raz i wywalili go od razu. W trzeciej robocie splugawił kradzieżą święte habity. W czwartej robocie robił to samo co w poprzednich a jak odchodził to dym za nim leciał. W piątej robocie ukradł najwięcej, kradnie nadal i wychował sobie następcę złodzieja.  więcej
21-10-2016
~Przychdzia janek do banku podjąc łapówkę.:
21-10-2016
~klient:
W banku:- Przepraszam, chciałbym podjąć pieniądze.- Czy ma pan tutaj konto?- Nie, mam nabity rewolwer!
21-10-2016
~klient:
Rozmawiają dwaj bankowcy:- Wiesz, przez ten kryzys, to nie moge spać, wiercę się całą noc, ale z nerwów nie daję rady zasnąć.- A ja śpię jak niemowlę...- No co Ty, naprawdę?! Jak to, jak niemowlę?!- No po prostu, całą noc ryczę, a nad ranem sram w gacie...  więcej
21-10-2016
~czyli PARABANK:
21-10-2016
~klient:
Czasy ciężkie. Gotówki w bankach niet. Przychodzi klient do banku, chce wypłacić pieniądze. Kasjer odpowiada:- A musi pan wypłacać gotówkę?- Czynsz muszę zapłacić.- To może przelewem?- Ale ja chcę coś też zjeść!- W restauracji może pan zapłacić naszą kartą kredytową...- Panie, ja chcę moją gotówkę! Nie chcę kart, przelewów! Oddajcie mi moje pieniądze! A jak chcę iść na dziwki to co?!Kasjer, pokazując na open-space pełen pracownic:- Wybierz pan sobie którąś, potrącimy z rachunku.  więcej
21-10-2016
~Chyba raczej:
Wójt z zastępcą kończą bank ze stu letnią tradycją by kumplowi 200 metrów dalej biznes ruszył z kopyta. Do rynku już przysłowiowy "pies z kulawą nogą nawet nie zajrzy", bo wszystko przeniosą pod lidla do koleszki. Padną kolejne sklepy w Nadarzynie
21-10-2016
~SKOK Królika:
Coś się kończy-coś się zaczyna. Już wkrótce w Nadarzynie. Lokaty,depozyty, kredyty, chwilówki.
21-10-2016
~jola:
czy ktoś wie gdzie mam wplacic rate kredytu?niechce później placic odsetek!!!
21-10-2016
~Ale jaja jak arbuzy :
Rower ukradł po szedł do ula
21-10-2016
~CHYBA NIE MA TAKIEJ RZECZY BKTÓREJ BY NIE SPIEPRZYLI.:
Afera goni aferę w gminie Nadarzyn pod rządami Grzyba i Muchalskiego.:
21-10-2016
~Koleżanka pewnej urzędniczki z gminy.:
w GMINIE JUŻ DAWNO WIEDZIELI ŻE BANK UPADNIE.
21-10-2016
~Trochę historii:
~Przepychanki i łapówki może mogą tak wyglądać.:Janek kuwa, ten nasz stary bank co nas obsługuje, to już się wysłużył, bo nie chce dalej prowadzić naszej polityki, róbta co chceta i trzeba wybrać inny bank, a oni niech nawet upadną, dlatego bo nas nie słuchają, kończmy ta znajomość. No to kogo proponujesz tomku, żeby można było przepchnąć duże sumy z korzyścią dla nas. No to rozpiszmy przetarg i wybierzmy tych po sąsiedzku, oni się przyjmą na wszystko , są właściwie dogadani, bo są pod krechą i możemy narzucić im wszystko.   więcej
21-10-2016
~grzyb sprowadził nam bank Tarczyński:
21-10-2016
~CBA W GMINIE NADARZYN MA CO ROBIĆ.:
21-10-2016
~Króliczek Bank zrobił vabank.:
Jak zwykle pomogli koledzy dwaj niszcząc infrastrukturę społeczną w rynku.
21-10-2016
~Tyle lat bankowości celowo zmarnowali bo kumpel otwiera przy lidlu.:
Wójt i wicewójt zniszczyli bank.
21-10-2016
~Zadajcie sobie pytanie który bank upada a czyj powstaje obok lidla:
Toksyczne kredyty grzybowej ferajny mogły być przyczyną osłabienia banku, ale dopiero nagłe wycofanie 90 milionów z rocznego obrotu bankowego i 15 milionów depozytów wycofane z dnia na dzień plus złośliwe i celowe plotki wysyłane z Urzędu Gminy przez zarządzających spowodowały popłoch u innych posiadaczy rachunków i położyły BS w Nadarzynie.  więcej
21-10-2016
~Karol:
Czyż nie taki był przebieg wypadków?: 1. Gmina Nadarzyn (czytaj: Wójt) wynajmuje Bankowi Spółdzielczemu w Tarczynie lokal pod filię w Nadarzynie. 2. Gmina Nadarzyn unieważnia przetarg na prowadzenie konta dla Urzędu Gminy, który wygrał Bank Spółdzielczy w Nadarzynie uzasadniając to "rażąco niską ceną". 3. Gmina Nadarzyn rozpisuje ponowny przetarg, który tym razem wygrywa Bank Spółdzielczy w Tarczynie z filią w Nadarzynie (poprzednio, gdy ten bank nie miał swojej filii w Nadarzynie, to nie spełniał ustawowych warunków przetargu). 4. Gmina Nadarzyn (czytaj: Wójt) zabiera wszystkie środki finansowe z Banku Spółdzielczego w Nadarzynie i przenosi je do Banku Spółdzielczego w Tarczynie. NO I JAK TAKĄ SEKWENCJĘ ZDARZEŃ MOŻNA "ROZCZYTAĆ"? PRZYPADEK???  więcej
21-10-2016
~Przepraszam wszystkich że glosowałam na Grzyba:
Wszystko w tej gminie zrujnowali nawet nasz bank.
21-10-2016
~kolega:
pognać te dwie mendy bo inaczej będzie źle
21-10-2016
~@:
Za coś takiego powinno się wsadzać do więzienia na dożywocie.
21-10-2016
~Cyrrus:
I tak, dzięki naszym urzędnikom Nadarzyn nie ma już swojego banku.
21-10-2016
~Nick:
To się nazywa ZWIJANIE GMINY NADARZYN! Dzisiaj upada Bank Spółdzielczy w Nadarzynie. Za trzy lata w formie ugody lub poprzez zajęcie komornicze (dług z obligacji ponad 19 mln zł) będziemy musieli oddać Zakład Usług Komunalnych z gminnymi wodociągami, kanalizacją i oczyszczalniami ścieków. A potem Gmina Nadarzyn straci płynność finansową i będzie musiała ogłosić upadłość. BRAWO!  więcej
21-10-2016
~ 10:58:15 ~Grzyb zrobił z siebie błazna::
Poziom Grzyba jak widać, dlatego redaktor nie musiał się wiele wysilać, by pokazać nieudacznika gminnego.
21-10-2016
~do Elwira:
Jeżeli pani głosowała na wójta, to niech pani idzie do niego, po swoje oszczędności
21-10-2016
~Elwira.:
Gmina wycofała pieniądze i bank upadł. Co będzie z moimi oszczędnościami wójcie.
21-10-2016
~a to gdzie:
Teraz glks ma konto? Podali smsem w którym banku założyli konto? W tarczynskim? Wiec jednak wczesniej wiedzieli.
21-10-2016
~No i jeszcze w pasażu;Króliczek Bank;:
21-10-2016
~Krzysztof - dyr finansowy:
Rzeczywiście tak, jak pisze Zaratustra prawdopodobnie udałoby się uratować ten bank. A tak, prawdopodobnie właśnie dzięki gminie Nadarzyn i jej urzędnikom, którzy wycofali z małego banku wszystkie gminne pieniądze nasz bank traci płynność i upada.W efekcie nie będzie już Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. W Nadarzynie będziemy mieli za to Bank Spółdzielczy w Tarczynie z filią w Nadarzynie.  więcej
21-10-2016
~grzyb to zdrajca:
21-10-2016
~do Dym:
To chyba jako gospodarz na tym terenie, powinien ratować bank, albo chociaż nie topić go do upadłego. Wyprowadził fundusze gminne do banku w Tarczynie, łamiąc nawet procedurę przetargową.
21-10-2016
~Dym:
Wójt Gminy Nadarzyn o sytuacji w BS Nadarzyn wiedział na pewno już we wrześniu 2015r.
21-10-2016
~Bankomat:
Grzyb za kredyty w BS Nadarzyn kupił działkę nr 10 w Woli Krakowiańskiej
21-10-2016
~Stefan z Nadarzyna.:
Ile razy Grzyb brał kredyty w banku spółdzielczym w Nadarzynie.
21-10-2016
~Zaratustra:
Gmina Nadarzyn (urzędnicy z wójtem na czele) jak wiemy z podobnych artykułów już od dawna wiedzieli o trudnej sytuacji banku Spółdzielczego w Nadarzynie. Gmina Nadarzyn jest na pewno jednym z największych - prawdopodobnie największym klientem tego banku Spółdzielczego. W takiej sytuacji powinna współpracować z Bankiem Spółdzielczym w Nadarzynie przy utrzymaniu jego płynności. W praktyce odbywa się to tak, że Bank w pełni informuje swojego strategicznego klienta o swojej sytuacji i wszelkich zagrożeniach płynności po to, aby strategiczny klient jakim jest Gmina Nadarzyn nie ryzykowali utraty swoich depozytów oraz środków na rachunkach bieżących. Dzięki temu Bank, operując środkami największego, strategicznego klienta ma większą płynność finansową, tj. swobodę działania. Jeśli Gmina Nadarzyn przeniosła wszystkie swoje pieniądze do innego banku, to natychmiast płynność finansowa dotychczasowego banku została zachwiana. Skoro KNF zaaprobował wcześniej plan naprawczy, to najprawdopodobniej przy współpracy Gminy udałoby się uratować Bank Spółdzielczy w Nadarzynie.  więcej
21-10-2016
~kolega :
tak nas wszystkich ten zapasiony wieprz z tym co się odlewa bez rozpinania rozporka załatwili ale to im płazem nie pójdzie niech będą pewni wiejskie pomioty
21-10-2016
~Też klient :
Jak wynika z tego oświadczenia to machloje w sprawozdaniach banku nie były robione przez wójta ani jego zastępcę tylko przez pracownika banku nb. miszkanke naszej gminy. Główki faktycznie poszły w dół. Mam nadzieję że w niedługim czsie odzyskam swoje pieniądze które jak zapewniała taką tegawa Pani z banku są bezpieczne. Nie wiem tylko czy ona wie co to słowo znaczy?  więcej
21-10-2016
~aan:
To dranie 20 pażdziernika wpłaciłam pieniądze po to zeby dokonać wieczorem przelewu i nawet nie powiedzieli, ze już bankrutują i nie sa w stanie puszczać przelewów. Teraz to tylko sąd zleci wypłatę poprzez syndyk. A to potrwa - no nieźle ludzi załatwili.  więcej
21-10-2016
~Ania:
Kilka dni temu rodzice dzieci trenujących w GLKS-ie dostali SMS-y, żeby nie wpłacali składek klubowych na konto w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie. Czyli, że niektórzy, tj. "wybrani" wiedzieli wcześniej, niż my, tj. zwykli klienci. Co się wyrabia w tej naszej biednej gminie, że zawsze są równi i równiejsi??  więcej
21-10-2016
~ello:
A co z tymi co zrobili przelew na inne konto a pieniedzy nadal nie ma????
21-10-2016
~Moę w ogólnym zamieszaniu niektóre papiery znikną?:
No właśnie bo wójt ma tam spory kredyt i radny Jakubowski też ma tam kredyt.
21-10-2016
~ewa:
i co dalej bedzie z klientami którzy mają w banku kredyt? gdzie będą wpłacać raty?
21-10-2016
~do też klient:
Zapytaj się kto się powoływał na tych których bronisz gdy chciał kredyty pod zastaw ziemi w paroli i w woli krakowiańskiej. A bo to jejden tak przychodził?
21-10-2016
~i dobrze:
Przecież to było pewne od dwóch tygodni jak tylko ich bankomaty przestały wypłacać pieniądze było wiadomo o co chodzi.
21-10-2016
~kolega:
grzybie i ty wiejski obszczymurku macie przeje.........ne wy kanalie
21-10-2016
~Grzyb zrobił z siebie błazna:
http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/czy-wojt-gminy-nadarzyn-msci-sie-na-sklepikarzu/bcgsfc8
21-10-2016
~Też klient :
To nie Grzyb z Muchalskim doprowadzili do upadłości banku ale jego pracownicy razem z zarządem. Widać że główki pracowników banku opadły w dół szczerze mówiąc to Pani z banku przedstawiająca się jako dyrektor oddziału powinna nas, klientów banku, przeprosić bo wychodząc do nas powiedziała, że plotki rozpowszechniane są przez urząd gminy i te plotki są nieprawdziwe. Ja akurat wiedziałam o upadłości z innego źródła. Dziwne, że cudze widzi się pod lasem a swojego pod nosem się nie widzi.  więcej
21-10-2016
~I sprawdziło się:
A ja się osobiście dowiedziałam od pani Gawrońskiej, sekretarzowej gminnej, bo ona te wiadomości zdobyła od samego szefa - wójta Grzyba
21-10-2016
~grzyb i muchalski to fatum ciazące nad gminą i mieszkancami.:
Nie tylko przyczynili się do upadku banku ale też upadku gminy nadarzyn zadłużając ją na kilkadziesiąt milionów złotych i jeszcze ZUK sprzedaja za bezcen obligacjami.
21-10-2016
~Pogonić ich z gminy.:
Grzyb z Muchalskim między innymi doprowadzili bank do upadłości i zwykli ludzie nie mogą odzyskać pieniędzy.
21-10-2016
~sekretaria, sekretarka, sekretarzowa:
Plotki o upadłości banku wychodziły już w styczniu z urzędu gminy
21-10-2016
Admin:
Szanowny Bankierze proszę czytać tekst ze zrozumieniem. Wystarczyło przeczytać tylko pierwszą linijkę.
21-10-2016
~Bankier.pl:
Artykuł kopiuj-wklej prosto ze strony bankier.pl
pokaż więcej
 
Copyright © 2010 - 2021 Nadarzyn.tv
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. DALSZE ROZPOWSZECHNIANIE ARTYKUŁÓW, ZDJĘĆ, FILMÓW, TYLKO NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PORTALU